Thành viên
4
Tin đăng
1.228
Tin VIP  
Giá: 4 tỷ
Diện tích: 71m m2
Cách đây 3 ngày    17
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 1 tháng    206
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 tháng    375
Giá: 5,6 tỷ
Diện tích: 105m m2
Cách đây 3 tháng    439
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 193m m2
Cách đây 4 tháng    751
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 164m m2
Cách đây 5 tháng    111
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 303,5m m2
Cách đây 5 tháng    709
Giá: 7,6 tỷ
Diện tích: 79,9m m2
Cách đây 5 tháng    119
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 5 tháng    366
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 tháng    365
Giá: 6,9 tỷ
Diện tích: 222m m2
Cách đây 5 tháng    317
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 5 tháng    285
Giá: 5,5 tỷ
Diện tích: 52m m2
Cách đây 5 tháng    55
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 5 tháng    298
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 tháng    340
Giá: 1,950 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 5 tháng    92
Giá: 6,5 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 5 tháng    77
Giá: 9,8 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 11 tháng    238
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 338,2m m2
Cách đây 11 tháng    186
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 12 tháng    234
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 12 tháng    31
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 12 tháng    10
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 12 tháng    187
Giá: 9,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 12 tháng    157
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 105,8m m2
Cách đây 12 tháng    165
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 1 năm    329
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 2 năm    308
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 2 năm    320
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 2 năm    342
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 2 năm    262
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 2 năm    283
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 2 năm    293
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 2 năm    396
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 2 năm    354
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    335
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 2 năm    331
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 2 năm    313
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 2 năm    314
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 2 năm    420
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 2 năm    414
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 2 năm    429
Giá: 3,9 tỷ
Diện tích: 79m m2
Cách đây 2 năm    453
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    421
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 2 năm    421
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 2 năm    412
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 2 năm    3
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    554
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 2 năm    30
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 3 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 3 năm    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    430
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    26
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    776
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 3 năm    556
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 3 năm    624
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 3 năm    479
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    657
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    717
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 3 năm    513
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 3 năm    475
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    464
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 3 năm    515
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 3 năm    480
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 152m2 m2
Cách đây 3 năm    537
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 3 năm    492
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    485
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    455
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 3 năm    632
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    592
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    613
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 3 năm    651
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 3 năm    614
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 3 năm    576
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 4 năm    1422
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 4 năm    748
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 4 năm    674
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 4 năm    586
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 4 năm    331
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 4 năm    596
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    531
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 3 năm    508
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 4 năm    558
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 64m2 m2
Cách đây 4 năm    621
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 3 năm    89
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 86m2 m2
Cách đây 3 năm    545
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    971
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 5 năm    1144
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 5 năm    1060
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 5 năm    901
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 6 năm    1334
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 5 năm    841
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 6 năm    1087
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1198
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 6 năm    1520
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1224
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 6 năm    1275
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 6 năm    1442
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 6 năm    1322
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 6 năm    1556
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 6 năm    1387
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 6 năm    1613
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 6 năm    1295
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 6 năm    1386
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 6 năm    1306
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 6 năm    1262
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 6 năm    1926
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 80 m2
Cách đây 6 năm    1395
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 năm    1221
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 năm    1409
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 6 năm    1477
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 7 năm    2761
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 7 năm    1921
Giá: 750 triệu
Diện tích: 57m m2
Cách đây 7 năm    2180
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 7 năm    1802
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 7 năm    1623
Giá: 650 triệu
Diện tích: 40.5 m2 m2
Cách đây 8 năm    2948
Giá: TL
Diện tích: 55m2 m2
Cách đây 8 năm    2008
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 8 năm    1858
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 8 năm    1688
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 8 năm    576
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 8 năm    1403
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 8 năm    1489
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 8 năm    1596
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 8 năm    1646
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 năm    1369
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 2 năm    1459
Giá: 430 triệu
Diện tích: 70m2 m2
Cách đây 2 năm    1546
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 2 năm    1543
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 2 năm    1436
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 117 m m2
Cách đây 2 năm    1623
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 3 năm    1458
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 3 năm    1359
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 6 năm    1006
Bán nhà mặt phố Diện tích: 71m2
Q. Thanh Khê
4 tỷ
Cách đây 3 ngày    17
Bán đất mặt tiền Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
14 tỷ
Cách đây 1 tháng    206
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
10,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    375
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105m2
Q. Thanh Khê
5,6 tỷ
Cách đây 3 tháng    439
Bán đất mặt tiền Diện tích: 193m2
Q. Thanh Khê
6 tỷ
Cách đây 4 tháng    751
Bán đất mặt tiền Diện tích: 164m2
Q. Thanh Khê
5,8 tỷ
Cách đây 5 tháng    111
Bán đất mặt tiền Diện tích: 303,5m2
Q. Thanh Khê
35 tỷ
Cách đây 5 tháng    709
Bán đất mặt tiền Diện tích: 79,9m2
Q. Thanh Khê
7,6 tỷ
Cách đây 5 tháng    119
Bán đất mặt tiền Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
14 tỷ
Cách đây 5 tháng    366
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Thanh Khê
18 tỷ
Cách đây 5 tháng    365
Bán đất mặt tiền Diện tích: 222m2
Q. Thanh Khê
6,9 tỷ
Cách đây 5 tháng    317
Bán nhà mặt phố Diện tích: 75m2
Q. Thanh Khê
11 tỷ
Cách đây 5 tháng    285
Bán nhà mặt phố Diện tích: 52m2
Q. Thanh Khê
5,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    55
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m22
Q. Thanh Khê
5,8 tỷ
Cách đây 5 tháng    298
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Thanh Khê
18 tỷ
Cách đây 5 tháng    340
Bán đất trong kiệt Diện tích: 50m2
Q. Thanh Khê
1,950 tỷ
Cách đây 5 tháng    92
Bán nhà mặt phố Diện tích: 50m2
Q. Thanh Khê
6,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    77
Bán đất mặt tiền Diện tích: 125m2
Q. Thanh Khê
9,8 tỷ
Cách đây 11 tháng    238
Bán nhà mặt phố Diện tích: 338,2m2
Q. Thanh Khê
50 tỷ
Cách đây 11 tháng    186
Bán nhà mặt phố Diện tích: 50m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 12 tháng    234
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
17 tỷ
Cách đây 12 tháng    31
Bán nhà mặt phố Diện tích: 67m2
Q. Thanh Khê
12,5 tỷ
Cách đây 12 tháng    10
Bán đất mặt tiền Diện tích: 153m2
Q. Thanh Khê
17,5 tỷ
Cách đây 12 tháng    187
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
9,5 tỷ
Cách đây 12 tháng    157
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105,8m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 12 tháng    165
Bán nhà mặt phố Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
15 Tỷ
Cách đây 1 năm    329
Bán nhà mặt phố Diện tích: 135m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 2 năm    308
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 2 năm    320

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...