Thành viên
4
Tin đăng
1.205
Tin VIP  
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 1 tháng    263
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 254 m2
Cách đây 2 tháng    654
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 2 tháng    249
Giá: 5,5 tỷ
Diện tích: 52m m2
Cách đây 2 tháng    55
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 254m m2
Cách đây 2 tháng    13
Giá: 4 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 2 tháng    366
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 tháng    78
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 142m m2
Cách đây 2 tháng    72
Giá: 6,5 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 2 tháng    46
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 138m m2
Cách đây 9 tháng    208
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 338,2m m2
Cách đây 8 tháng    153
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 9 tháng    200
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 60m m2
Cách đây 9 tháng    168
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 95,6m m2
Cách đây 9 tháng    145
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 10 tháng    31
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 264 m2
Cách đây 8 tháng    139
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 10 tháng    10
Giá: 9,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 10 tháng    130
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 105,8m m2
Cách đây 10 tháng    130
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 1 năm    283
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 1 năm    298
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 1 năm    274
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 1 năm    285
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 1 năm    307
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 1 năm    231
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 1 năm    232
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 1 năm    254
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 1 năm    267
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 1 năm    244
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 2 năm    298
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 2 năm    278
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 năm    299
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 2 năm    298
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 2 năm    296
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 2 năm    329
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 2 năm    309
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 2 năm    310
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 2 năm    378
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    416
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 2 năm    360
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 2 năm    374
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 năm    367
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 2 năm    388
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 2 năm    415
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    388
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 2 năm    340
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 2 năm    385
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    380
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    494
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 2 năm    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 2 năm    126
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 2 năm    326
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 2 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    430
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    26
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    448
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    619
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 3 năm    537
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    686
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 3 năm    469
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 3 năm    474
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 3 năm    479
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 3 năm    441
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 3 năm    462
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 3 năm    448
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 3 năm    444
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    430
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 3 năm    482
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    501
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 3 năm    445
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 3 năm    446
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 3 năm    472
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    560
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 3 năm    621
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 3 năm    582
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 3 năm    547
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 3 năm    1358
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 3 năm    715
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 3 năm    555
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 3 năm    331
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 3 năm    540
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    502
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 3 năm    472
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 3 năm    570
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 3 năm    524
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 5 năm    1523
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 6 năm    1298
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 5 năm    1061
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 6 năm    1804
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 6 năm    1343
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1760
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 6 năm    51
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 6 năm    1291
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 6 năm    1355
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 6 năm    1578
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 6 năm    1573
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 6 năm    1262
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1363
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1490
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1148
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 6 năm    1126
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 6 năm    1271
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 6 năm    1323
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 6 năm    1233
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 6 năm    1886
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 năm    1183
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 năm    1378
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 6 năm    1446
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 7 năm    2725
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 7 năm    1593
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 8 năm    2346
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 8 năm    1902
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 8 năm    1753
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 8 năm    2234
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 8 năm    1822
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 8 năm    576
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 8 năm    1447
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 8 năm    1651
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 8 năm    1391
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 8 năm    2006
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 8 năm    1613
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 2 năm    1403
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 2 năm    1575
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 2 năm    1479
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 2 năm    1513
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 2 năm    1463
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 2 năm    1535
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 2 năm    1259
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 2 năm    1408
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 2 năm    1526
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 2 năm    1496
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 2 năm    1610
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 2 năm    1479
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 2 năm    1431
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 2 năm    1329
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 2 năm    1533
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m2
Q. Liên Chiểu
5,9 tỷ
Cách đây 1 tháng    263
Bán nhà mặt phố Diện tích: 2542
Q. Sơn Trà
16 tỷ
Cách đây 2 tháng    654
Bán nhà mặt phố Diện tích: 75m2
Q. Thanh Khê
11 tỷ
Cách đây 2 tháng    249
Bán nhà mặt phố Diện tích: 52m2
Q. Thanh Khê
5,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    55
Bán nhà mặt phố Diện tích: 254m2
Q. Sơn Trà
17 tỷ
Cách đây 2 tháng    13
Bán nhà mặt phố Diện tích: 81,5m2
Q. Cẩm Lệ
4 tỷ
Cách đây 2 tháng    366
10 tỷ
Cách đây 2 tháng    78
Bán nhà mặt phố Diện tích: 142m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 2 tháng    72
Bán nhà mặt phố Diện tích: 50m2
Q. Thanh Khê
6,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    46
Bán nhà mặt phố Diện tích: 138m2
Q. Hải Châu
11,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    208
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
12,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    195
Bán nhà mặt phố Diện tích: 338,2m2
Q. Thanh Khê
50 tỷ
Cách đây 8 tháng    153
Bán nhà mặt phố Diện tích: 50m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 9 tháng    200
Bán nhà mặt phố Diện tích: 60m2
Q. Hải Châu
7 tỷ
Cách đây 9 tháng    168
Bán nhà mặt phố Diện tích: 95,6m2
Q. Hải Châu
25,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    145
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
17 tỷ
Cách đây 10 tháng    31
Bán nhà mặt phố Diện tích: 2642
Q. Hải Châu
78 tỷ
Cách đây 8 tháng    139
Bán nhà mặt phố Diện tích: 67m2
Q. Thanh Khê
12,5 tỷ
Cách đây 10 tháng    10
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
9,5 tỷ
Cách đây 10 tháng    130
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105,8m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 10 tháng    130
Bán nhà mặt phố Diện tích: 532,5m2
Q. Hải Châu
145tr/m2
Cách đây 1 năm    283
Bán nhà mặt phố Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
15 Tỷ
Cách đây 1 năm    298
Bán nhà mặt phố Diện tích: 135m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 1 năm    274
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 1 năm    285
Bán nhà mặt phố Diện tích: 78m2
Q. Thanh Khê
7,1 tỷ
Cách đây 1 năm    307
Bán nhà mặt phố Diện tích: 203m2
Q. Thanh Khê
23 tỷ
Cách đây 1 năm    231
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
32,5 tỷ
Cách đây 1 năm    232
Bán nhà mặt phố Diện tích: 70m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 1 năm    254

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...