Thành viên
4
Tin đăng
1.161
Tin VIP  
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 138m m2
Cách đây 6 ngày    13
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 4 tuần    26
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 60m m2
Cách đây 4 tuần    25
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 95,6m m2
Cách đây 4 tuần    26
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tháng    31
Giá: 79 tỷ
Diện tích: 264 m2
Cách đây 1 tháng    33
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 1 tháng    10
Giá: 9,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tháng    28
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 105,8m m2
Cách đây 1 tháng    19
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 6 tháng    167
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 7 tháng    180
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 8 tháng    163
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 9 tháng    175
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 9 tháng    187
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 9 tháng    129
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 9 tháng    123
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 9 tháng    142
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 9 tháng    154
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 9 tháng    143
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 1 năm    193
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 1 năm    174
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 1 năm    198
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 1 năm    197
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 1 năm    192
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 1 năm    213
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 1 năm    209
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 1 năm    261
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    295
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 1 năm    255
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 1 năm    275
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 1 năm    260
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 1 năm    275
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 1 năm    288
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    265
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 1 năm    240
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 1 năm    264
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    272
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    323
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 1 năm    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 1 năm    126
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 1 năm    220
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 2 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    430
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    26
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    336
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    472
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 2 năm    417
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    566
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 2 năm    363
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 2 năm    358
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 2 năm    337
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 2 năm    363
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 2 năm    339
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 2 năm    332
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    321
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    381
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    389
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 2 năm    335
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 2 năm    341
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 2 năm    355
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    433
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 2 năm    516
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    471
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 2 năm    433
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 3 năm    1063
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 3 năm    610
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 3 năm    452
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 3 năm    331
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 3 năm    433
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    378
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    366
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 3 năm    468
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 3 năm    410
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 5 năm    1352
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 5 năm    1131
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 5 năm    943
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 5 năm    1672
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 5 năm    1245
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1569
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 5 năm    51
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 5 năm    1191
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 năm    1246
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 5 năm    1451
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1453
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 5 năm    1155
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1228
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1374
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1032
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 5 năm    1014
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 5 năm    1165
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1204
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 5 năm    1127
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 5 năm    1695
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1084
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1279
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 5 năm    1342
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 6 năm    2607
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 6 năm    1496
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    2231
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1796
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    1649
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 7 năm    2114
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 7 năm    1727
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 7 năm    576
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 7 năm    1348
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1543
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 7 năm    1299
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 7 năm    1878
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 7 năm    1484
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 2 năm    1313
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 2 năm    1484
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 2 năm    1369
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 2 năm    1417
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 2 năm    1360
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 2 năm    1433
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 2 năm    1152
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 2 năm    1300
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 2 năm    1394
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 2 năm    1399
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 2 năm    1510
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 2 năm    1369
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 2 năm    1331
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 2 năm    1224
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 2 năm    1428
Bán nhà mặt phố Diện tích: 138m2
Q. Hải Châu
11,5 tỷ
Cách đây 6 ngày    13
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
12,5 tỷ
Cách đây 7 ngày    5
Bán nhà mặt phố Diện tích: 50m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 4 tuần    26
Bán nhà mặt phố Diện tích: 60m2
Q. Hải Châu
7 tỷ
Cách đây 4 tuần    25
Bán nhà mặt phố Diện tích: 95,6m2
Q. Hải Châu
25,5 tỷ
Cách đây 4 tuần    26
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
17 tỷ
Cách đây 1 tháng    31
Bán nhà mặt phố Diện tích: 2642
Q. Hải Châu
79 tỷ
Cách đây 1 tháng    33
Bán nhà mặt phố Diện tích: 67m2
Q. Thanh Khê
12,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    10
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
9,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    28
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105,8m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 1 tháng    19
Bán nhà mặt phố Diện tích: 532,5m2
Q. Hải Châu
145tr/m2
Cách đây 6 tháng    167
Bán nhà mặt phố Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
15 Tỷ
Cách đây 7 tháng    180
Bán nhà mặt phố Diện tích: 135m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 8 tháng    163
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 9 tháng    175
Bán nhà mặt phố Diện tích: 78m2
Q. Thanh Khê
7,1 tỷ
Cách đây 9 tháng    187
Bán nhà mặt phố Diện tích: 203m2
Q. Thanh Khê
23 tỷ
Cách đây 9 tháng    129
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
32,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    123
Bán nhà mặt phố Diện tích: 70m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    142
Bán nhà mặt phố Diện tích: 87m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    154
Bán nhà mặt phố Diện tích: 415m2
Q. Liên Chiểu
38.5 tỷ
Cách đây 9 tháng    143
Bán nhà mặt phố Diện tích: 208m2
Q. Liên Chiểu
14,5 tỷ
Cách đây 1 năm    1
Bán nhà mặt phố Diện tích: 174,72
Q. Thanh Khê
35 tỷ
Cách đây 1 năm    193
Bán nhà mặt phố Diện tích: 67m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 1 năm    174
Bán nhà mặt phố Diện tích: 140m2
Q. Liên Chiểu
11.5 tỷ
Cách đây 1 năm    198
Bán nhà mặt phố Diện tích: 80m2
Q. Liên Chiểu
5 tỷ
Cách đây 1 năm    197
Bán nhà mặt phố Diện tích: 112m2
Q. Liên Chiểu
6 tỷ
Cách đây 1 năm    192
Bán nhà mặt phố Diện tích: 35m2
Q. Hải Châu
5.9 tỷ
Cách đây 1 năm    213
Bán nhà mặt phố Diện tích: 85m2
Q. Thanh Khê
4,4 tỷ
Cách đây 1 năm    209

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...