Thành viên
4
Tin đăng
1.138
Tin VIP  
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 105,8m m2
Cách đây 2 tháng    50
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 3 tháng    72
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 3 tháng    107
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 5 tháng    116
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 5 tháng    131
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 5 tháng    130
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 5 tháng    87
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 tháng    84
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 5 tháng    99
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 5 tháng    101
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 5 tháng    101
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 9 tháng    1
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 9 tháng    145
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 9 tháng    132
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 9 tháng    150
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 9 tháng    155
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 9 tháng    149
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 9 tháng    168
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 9 tháng    166
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 10 tháng    167
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 11 tháng    208
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 12 tháng    250
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 12 tháng    212
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 12 tháng    218
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 1 năm    207
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 1 năm    227
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 1 năm    225
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    212
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 1 năm    213
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    223
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    265
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 1 năm    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 1 năm    126
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 1 năm    177
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 1 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 1 năm    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    430
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    26
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 1 năm    299
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    413
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 2 năm    359
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    516
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 2 năm    315
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 2 năm    312
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 2 năm    309
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 2 năm    295
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 2 năm    314
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 2 năm    294
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 2 năm    282
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    273
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    334
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    351
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 2 năm    298
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 2 năm    288
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 2 năm    299
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    374
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 2 năm    473
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    429
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 2 năm    384
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 2 năm    953
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 2 năm    563
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 2 năm    406
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 2 năm    331
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 2 năm    390
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    332
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    317
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    418
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 2 năm    359
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 4 năm    1239
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 5 năm    1036
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 4 năm    891
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 5 năm    1622
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 5 năm    1197
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1503
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 5 năm    51
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 5 năm    1139
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 năm    1196
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 5 năm    1394
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1391
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 5 năm    1109
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1176
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1312
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 5 năm    980
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 5 năm    963
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 5 năm    1117
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1153
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 5 năm    1081
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 5 năm    1638
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1036
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1231
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 5 năm    1291
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 6 năm    2557
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 6 năm    1445
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    2174
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1746
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    1599
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 7 năm    2060
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 7 năm    1676
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 7 năm    576
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 7 năm    1307
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1497
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 7 năm    1258
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 7 năm    1791
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 7 năm    1436
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 1 năm    1273
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 1 năm    1432
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 1 năm    1322
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 1 năm    1375
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 1 năm    1312
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 1 năm    1386
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 1 năm    1110
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 1 năm    1256
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 1 năm    1351
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 1 năm    1351
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 1 năm    1469
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 1 năm    1323
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 1 năm    1285
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 1 năm    1179
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 1 năm    1384
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105,8m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 2 tháng    50
Bán nhà mặt phố Diện tích: 532,5m2
Q. Hải Châu
145tr/m2
Cách đây 3 tháng    72
Bán nhà mặt phố Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
15 Tỷ
Cách đây 3 tháng    107
Bán nhà mặt phố Diện tích: 135m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 5 tháng    116
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 5 tháng    131
Bán nhà mặt phố Diện tích: 78m2
Q. Thanh Khê
7,1 tỷ
Cách đây 5 tháng    130
Bán nhà mặt phố Diện tích: 203m2
Q. Thanh Khê
23 tỷ
Cách đây 5 tháng    87
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
32,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    84
Bán nhà mặt phố Diện tích: 70m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    99
Bán nhà mặt phố Diện tích: 87m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    101
Bán nhà mặt phố Diện tích: 415m2
Q. Liên Chiểu
38.5 tỷ
Cách đây 5 tháng    101
Bán nhà mặt phố Diện tích: 208m2
Q. Liên Chiểu
14,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    1
Bán nhà mặt phố Diện tích: 174,72
Q. Thanh Khê
35 tỷ
Cách đây 9 tháng    145
Bán nhà mặt phố Diện tích: 67m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    132
Bán nhà mặt phố Diện tích: 140m2
Q. Liên Chiểu
11.5 tỷ
Cách đây 9 tháng    150
Bán nhà mặt phố Diện tích: 80m2
Q. Liên Chiểu
5 tỷ
Cách đây 9 tháng    155
Bán nhà mặt phố Diện tích: 112m2
Q. Liên Chiểu
6 tỷ
Cách đây 9 tháng    149
Bán nhà mặt phố Diện tích: 35m2
Q. Hải Châu
5.9 tỷ
Cách đây 9 tháng    168
Bán nhà mặt phố Diện tích: 85m2
Q. Thanh Khê
4,4 tỷ
Cách đây 9 tháng    166
Bán nhà mặt phố Diện tích: 95m2
Q. Liên Chiểu
10,5 tỷ
Cách đây 10 tháng    167
Bán nhà mặt phố Diện tích: 160m2
Q. Cẩm Lệ
21 tỷ
Cách đây 11 tháng    208
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
TL
Cách đây 12 tháng    250
Bán nhà mặt phố Diện tích: 130m2
Q. Hải Châu
40 Tỷ
Cách đây 12 tháng    212
Bán nhà mặt phố Diện tích: 72m2
Q. Liên Chiểu
TL
Cách đây 12 tháng    218
Bán nhà mặt phố Diện tích: 140m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 1 năm    207
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,52
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 1 năm    227
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,5m2
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 1 năm    225
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
16,5 tỷ
Cách đây 1 năm    212

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...