Thành viên
4
Tin đăng
1.117
Tin VIP  
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 2 tháng    85
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 2 tháng    53
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 tháng    72
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 5 ngày    9
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 6 ngày    10
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 4 tháng    1
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 4 tháng    69
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 4 tháng    63
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 4 tháng    76
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 4 tháng    83
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 4 tháng    75
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 4 tháng    80
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 4 tháng    95
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 5 tháng    97
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 5 tháng    128
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 7 tháng    177
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 7 tháng    140
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 7 tháng    146
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 7 tháng    131
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 7 tháng    153
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 7 tháng    145
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 8 tháng    132
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 8 tháng    133
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 8 tháng    132
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 8 tháng    153
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 8 tháng    175
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 8 tháng    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 8 tháng    126
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 8 tháng    112
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 11 tháng    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 11 tháng    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 11 tháng    430
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 11 tháng    26
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 11 tháng    224
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 11 tháng    283
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 1 năm    275
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    427
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 1 năm    233
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 1 năm    230
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 1 năm    222
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 1 năm    226
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 1 năm    211
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 1 năm    202
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 1 năm    193
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 1 năm    247
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 1 năm    268
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 1 năm    223
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 1 năm    200
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 1 năm    276
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 2 năm    399
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    347
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 2 năm    302
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 2 năm    823
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 2 năm    479
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 2 năm    324
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 2 năm    331
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 2 năm    299
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    252
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    237
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    333
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 2 năm    280
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 4 năm    1133
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 4 năm    877
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 4 năm    810
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 5 năm    1543
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 5 năm    1117
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1386
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 5 năm    51
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 5 năm    1063
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 năm    1117
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 5 năm    1295
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1286
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 5 năm    1028
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1090
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1214
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 5 năm    896
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 5 năm    884
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 5 năm    1040
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1068
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 5 năm    1004
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 5 năm    1552
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    951
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1144
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 5 năm    1209
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 5 năm    2478
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 5 năm    1374
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    2085
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1667
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1526
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 6 năm    1987
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 6 năm    1595
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 6 năm    576
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 6 năm    1247
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1422
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 6 năm    1190
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 6 năm    1695
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 6 năm    1365
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 10 tháng    1201
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 10 tháng    1350
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 10 tháng    1250
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 10 tháng    1307
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 10 tháng    1242
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 10 tháng    1315
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 10 tháng    1043
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 10 tháng    1187
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1283
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1270
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 11 tháng    1400
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 11 tháng    1251
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 11 tháng    1217
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 11 tháng    1099
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 11 tháng    1313
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích: 4.3x15m m2
Cách đây 11 tháng    1243
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 2 tháng    85
Bán nhà mặt phố Diện tích: 203m2
Q. Thanh Khê
23 tỷ
Cách đây 2 tháng    53
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
32,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    72
Bán nhà mặt phố Diện tích: 87m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 5 ngày    9
Bán nhà mặt phố Diện tích: 415m2
Q. Liên Chiểu
38.5 tỷ
Cách đây 6 ngày    10
Bán nhà mặt phố Diện tích: 208m2
Q. Liên Chiểu
14,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    1
Bán nhà mặt phố Diện tích: 174,72
Q. Thanh Khê
35 tỷ
Cách đây 4 tháng    69
Bán nhà mặt phố Diện tích: 67m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    63
Bán nhà mặt phố Diện tích: 140m2
Q. Liên Chiểu
11.5 tỷ
Cách đây 4 tháng    76
Bán nhà mặt phố Diện tích: 80m2
Q. Liên Chiểu
5 tỷ
Cách đây 4 tháng    83
Bán nhà mặt phố Diện tích: 112m2
Q. Liên Chiểu
6 tỷ
Cách đây 4 tháng    75
Bán nhà mặt phố Diện tích: 35m2
Q. Hải Châu
5.9 tỷ
Cách đây 4 tháng    80
Bán nhà mặt phố Diện tích: 85m2
Q. Thanh Khê
4,4 tỷ
Cách đây 4 tháng    95
Bán nhà mặt phố Diện tích: 95m2
Q. Liên Chiểu
10,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    97
Bán nhà mặt phố Diện tích: 160m2
Q. Cẩm Lệ
21 tỷ
Cách đây 5 tháng    128
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
TL
Cách đây 7 tháng    177
Bán nhà mặt phố Diện tích: 130m2
Q. Hải Châu
40 Tỷ
Cách đây 7 tháng    140
Bán nhà mặt phố Diện tích: 72m2
Q. Liên Chiểu
TL
Cách đây 7 tháng    146
Bán nhà mặt phố Diện tích: 140m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 7 tháng    131
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,52
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 7 tháng    153
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,5m2
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 7 tháng    145
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
16,5 tỷ
Cách đây 8 tháng    132
Bán nhà mặt phố Diện tích: 146,5m2
Q. Hải Châu
40 tỷ
Cách đây 8 tháng    133
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 8 tháng    132
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
5.9 tỷ
Cách đây 8 tháng    153
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 8 tháng    175
Bán nhà mặt phố Diện tích: 115m2
Q. Thanh Khê
TL
Cách đây 8 tháng    30
Bán nhà mặt phố Diện tích: 234,4m22
Q. Hải Châu
30 tỷ
Cách đây 8 tháng    126

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...