Thành viên
4
Tin đăng
1.069
Tin VIP  
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tháng    56
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 1 tháng    42
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 1 tháng    62
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 tháng    43
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 2 tháng    47
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 2 tháng    51
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 tháng    39
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 2 tháng    41
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 2 tháng    35
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 tháng    63
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 tháng    66
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 3 tháng    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 3 tháng    50
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 3 tháng    33
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 6 tháng    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 6 tháng    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 tháng    430
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 tháng    26
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 6 tháng    142
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 6 tháng    149
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 10 tháng    184
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 10 tháng    347
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 10 tháng    145
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 10 tháng    152
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 10 tháng    134
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 10 tháng    134
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 10 tháng    143
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 10 tháng    122
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 10 tháng    119
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 10 tháng    109
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 10 tháng    148
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 10 tháng    189
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 10 tháng    139
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 10 tháng    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 10 tháng    118
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 11 tháng    120
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 12 tháng    186
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 1 năm    313
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 1 năm    261
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 2 năm    563
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 2 năm    378
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 2 năm    239
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 2 năm    276
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 2 năm    212
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    162
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 1 năm    156
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    239
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 2 năm    199
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 3 năm    1029
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 4 năm    742
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 3 năm    724
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 4 năm    1464
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 4 năm    1040
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1261
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 4 năm    51
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 4 năm    989
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 4 năm    1040
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 4 năm    1211
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 4 năm    1205
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 4 năm    955
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 4 năm    1006
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 4 năm    1123
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 4 năm    816
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 4 năm    804
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 4 năm    952
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 4 năm    992
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 4 năm    927
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 4 năm    1453
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 năm    870
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 năm    1072
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 4 năm    1128
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 5 năm    2399
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 5 năm    1296
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1975
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1589
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1447
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 6 năm    1915
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 6 năm    1517
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 6 năm    576
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 6 năm    1184
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1349
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 6 năm    1121
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 6 năm    1571
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 6 năm    1280
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 4 tháng    1129
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 4 tháng    1268
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 4 tháng    1171
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 4 tháng    1231
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 4 tháng    1165
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 4 tháng    1250
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 4 tháng    973
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 4 tháng    1110
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 4 tháng    1212
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 4 tháng    1200
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 5 tháng    1305
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 5 tháng    1179
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 5 tháng    1142
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 5 tháng    1027
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 5 tháng    1236
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích: 4.3x15m m2
Cách đây 5 tháng    1174
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
TL
Cách đây 1 tháng    56
Bán nhà mặt phố Diện tích: 130m2
Q. Hải Châu
40 Tỷ
Cách đây 1 tháng    42
Bán nhà mặt phố Diện tích: 72m2
Q. Liên Chiểu
TL
Cách đây 1 tháng    62
Bán nhà mặt phố Diện tích: 140m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    43
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,52
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 2 tháng    47
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,5m2
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 2 tháng    51
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
16,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    39
Bán nhà mặt phố Diện tích: 146,5m2
Q. Hải Châu
40 tỷ
Cách đây 2 tháng    41
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 2 tháng    35
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
5.9 tỷ
Cách đây 2 tháng    63
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 3 tháng    66
Bán nhà mặt phố Diện tích: 115m2
Q. Thanh Khê
TL
Cách đây 3 tháng    30
Bán nhà mặt phố Diện tích: 234,4m22
Q. Hải Châu
30 tỷ
Cách đây 3 tháng    50
Bán nhà mặt phố Diện tích: 154m22
Q. Liên Chiểu
13,6 tỷ
Cách đây 3 tháng    33
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65m22
Q. Thanh Khê
6.2 tỷ
Cách đây 6 tháng    178
Bán nhà mặt phố Diện tích: 101m22
Q. Thanh Khê
18 tỷ
Cách đây 6 tháng    20
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
7.6 tỷ
Cách đây 6 tháng    430
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
7.6 tỷ
Cách đây 6 tháng    26
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m22
Q. Thanh Khê
11 tỷ
Cách đây 6 tháng    142
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m22
Q. Thanh Khê
24 tỷ
Cách đây 6 tháng    149
Bán nhà mặt phố Diện tích: 73m22
Q. Liên Chiểu
5 tỷ
Cách đây 10 tháng    101
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1402
Q. Liên Chiểu
11.5 tỷ
Cách đây 10 tháng    184
Bán nhà mặt phố Diện tích: 72m22
Q. Thanh Khê
5.8 tỷ
Cách đây 10 tháng    347
Bán nhà mặt phố Diện tích: 262.9m22
Q. Hải Châu
28 tỷ
Cách đây 10 tháng    145
Bán nhà mặt phố Diện tích: 51m22
Q. Hải Châu
7.5 tỷ
Cách đây 10 tháng    152
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105m22
Q. Thanh Khê
7.3 tỷ
Cách đây 10 tháng    134
Bán nhà mặt phố Diện tích: 90m22
Q. Thanh Khê
5.650 tỷ
Cách đây 10 tháng    134
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65.9m22
Q. Hải Châu
16.5 tỷ
Cách đây 10 tháng    143

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...