Thành viên
4
Tin đăng
1.271
Tin VIP  
Giá: 9 Tỷ
Diện tích: 143,5m m2
Cách đây 2 tuần    7
Giá: 3,9 Tỷ
Diện tích: 38m m2
Cách đây 3 tuần    335
Giá: 6,5 Tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 tuần    323
Giá: 17,9 Tỷ
Diện tích: 79m m2
Cách đây 4 tuần    438
Giá: 9,5 Tỷ
Diện tích: 112,5m m2
Cách đây 1 tháng    59
Giá: 11 Tỷ
Diện tích: 56m m2
Cách đây 1 tháng    359
Giá: 8,9 Tỷ
Diện tích: 136m m2
Cách đây 1 tháng    50
Giá: 25 Tỷ
Diện tích: 280m m2
Cách đây 1 tháng    45
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 1 tháng    42
Giá: 6,2 Tỷ
Diện tích: 92m m2
Cách đây 2 tháng    36
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 tháng    40
Giá: 7,9 tỷ
Diện tích: 63m m2
Cách đây 2 tháng    231
Giá: 6,2 tỷ
Diện tích: 76m m2
Cách đây 2 tháng    55
Giá: 27,5 Tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 2 tháng    40
Giá: 4 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 3 tháng    68
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 76m m2
Cách đây 3 tháng    580
Giá: 4 tỷ
Diện tích: 71m m2
Cách đây 3 tháng    72
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 254m m2
Cách đây 3 tháng    311
Giá: 6,3 tỷ
Diện tích: 90,5m m2
Cách đây 3 tháng    311
Giá: 5,4 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 5 tháng    449
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 tháng    395
Giá: 5,6 tỷ
Diện tích: 105m m2
Cách đây 6 tháng    508
Giá: 5,5 tỷ
Diện tích: 76,5m m2
Cách đây 6 tháng    424
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 7 tháng    291
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 254 m2
Cách đây 8 tháng    916
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 8 tháng    327
Giá: 5,5 tỷ
Diện tích: 52m m2
Cách đây 8 tháng    55
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 254m m2
Cách đây 8 tháng    13
Giá: 4 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 8 tháng    446
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 8 tháng    136
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 142m m2
Cách đây 8 tháng    138
Giá: 6,5 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 8 tháng    104
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 138m m2
Cách đây 1 năm    272
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 338,2m m2
Cách đây 1 năm    219
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 1 năm    267
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 60m m2
Cách đây 1 năm    238
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 95,6m m2
Cách đây 1 năm    192
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    31
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 264 m2
Cách đây 1 năm    212
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 1 năm    10
Giá: 9,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    191
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 105,8m m2
Cách đây 1 năm    204
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 2 năm    356
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 2 năm    366
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 2 năm    347
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 2 năm    377
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 2 năm    294
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    303
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 2 năm    317
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 2 năm    332
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 2 năm    304
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 2 năm    361
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 2 năm    350
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 năm    368
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 2 năm    370
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 2 năm    367
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 2 năm    402
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 2 năm    372
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 2 năm    370
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 2 năm    456
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    496
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 2 năm    425
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 2 năm    438
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 3 năm    435
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 3 năm    455
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 3 năm    487
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 3 năm    455
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 3 năm    407
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 3 năm    453
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 3 năm    450
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    623
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 3 năm    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 3 năm    126
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 3 năm    392
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 3 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 3 năm    20
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    430
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    26
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 3 năm    507
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    687
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 3 năm    631
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    757
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 3 năm    544
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 3 năm    552
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 3 năm    548
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 3 năm    511
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 3 năm    523
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 3 năm    515
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 3 năm    513
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    501
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 3 năm    552
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    569
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 3 năm    510
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 3 năm    517
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 3 năm    546
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    626
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 4 năm    684
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 4 năm    647
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 4 năm    621
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 4 năm    1485
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 4 năm    778
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 4 năm    615
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 4 năm    331
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 4 năm    607
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 năm    565
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 4 năm    546
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 4 năm    648
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 4 năm    589
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 6 năm    1596
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 6 năm    1376
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 6 năm    1149
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 6 năm    1879
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 6 năm    1410
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1900
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 6 năm    51
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 7 năm    1352
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 7 năm    1418
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 7 năm    1653
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 7 năm    1653
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 7 năm    1329
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 7 năm    1426
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 7 năm    1562
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 7 năm    1214
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 7 năm    1202
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 7 năm    1338
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 7 năm    1398
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 7 năm    1294
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 7 năm    1977
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 7 năm    1254
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 7 năm    1441
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 7 năm    1515
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 7 năm    2799
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 7 năm    1654
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 8 năm    2423
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 8 năm    1970
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 8 năm    1828
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 8 năm    2300
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 8 năm    1896
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 8 năm    576
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 8 năm    1522
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 8 năm    1714
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 8 năm    1459
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 8 năm    2098
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 8 năm    1676
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 3 năm    1479
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 3 năm    1645
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 3 năm    1550
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 3 năm    1575
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 3 năm    1529
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 3 năm    1595
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 3 năm    1329
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 3 năm    1467
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 3 năm    1588
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 3 năm    1558
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 3 năm    1680
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 3 năm    1544
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 3 năm    1492
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 3 năm    1398
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 3 năm    1590
Bán nhà mặt phố Diện tích: 143,5m2
Q. Thanh Khê
9 Tỷ
Cách đây 2 tuần    7
Bán nhà mặt phố Diện tích: 38m2
Q. Thanh Khê
3,9 Tỷ
Cách đây 3 tuần    335
Bán nhà mặt phố Diện tích: 81m2
Q. Thanh Khê
6,5 Tỷ
Cách đây 4 tuần    323
Bán nhà mặt phố Diện tích: 79m2
Q. Thanh Khê
17,9 Tỷ
Cách đây 4 tuần    438
Bán nhà mặt phố Diện tích: 112,5m2
Q. Thanh Khê
9,5 Tỷ
Cách đây 1 tháng    59
Bán nhà mặt phố Diện tích: 56m2
Q. Hải Châu
11 Tỷ
Cách đây 1 tháng    359
8,9 Tỷ
Cách đây 1 tháng    50
25 Tỷ
Cách đây 1 tháng    45
Bán nhà mặt phố Diện tích: 90m2
Q. Thanh Khê
8,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    42
Bán nhà mặt phố Diện tích: 92m2
Q. Liên Chiểu
6,2 Tỷ
Cách đây 2 tháng    36
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
5,8 tỷ
Cách đây 2 tháng    40
Bán nhà mặt phố Diện tích: 63m2
Q. Thanh Khê
7,9 tỷ
Cách đây 2 tháng    231
Bán nhà mặt phố Diện tích: 76m2
Q. Thanh Khê
6,2 tỷ
Cách đây 2 tháng    55
Bán nhà mặt phố Diện tích: 102m2
Q. Thanh Khê
27,5 Tỷ
Cách đây 2 tháng    40
Bán nhà mặt phố Diện tích: 91m2
Q. Liên Chiểu
4 tỷ
Cách đây 3 tháng    68
Bán nhà mặt phố Diện tích: 76m2
Q. Liên Chiểu
5,9 tỷ
Cách đây 3 tháng    580
Bán nhà mặt phố Diện tích: 71m2
Q. Thanh Khê
4 tỷ
Cách đây 3 tháng    72
Bán nhà mặt phố Diện tích: 254m2
Q. Sơn Trà
16 tỷ
Cách đây 3 tháng    311
Bán nhà mặt phố Diện tích: 90,5m2
Q. Liên Chiểu
6,3 tỷ
Cách đây 3 tháng    311
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m2
Q. Liên Chiểu
5,4 tỷ
Cách đây 5 tháng    449
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
10,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    395
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105m2
Q. Thanh Khê
5,6 tỷ
Cách đây 6 tháng    508
Bán nhà mặt phố Diện tích: 76,5m2
Q. Liên Chiểu
5,5 tỷ
Cách đây 6 tháng    424
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m2
Q. Liên Chiểu
5,9 tỷ
Cách đây 7 tháng    291
Bán nhà mặt phố Diện tích: 2542
Q. Sơn Trà
16 tỷ
Cách đây 8 tháng    916
Bán nhà mặt phố Diện tích: 75m2
Q. Thanh Khê
11 tỷ
Cách đây 8 tháng    327
Bán nhà mặt phố Diện tích: 52m2
Q. Thanh Khê
5,5 tỷ
Cách đây 8 tháng    55
Bán nhà mặt phố Diện tích: 254m2
Q. Sơn Trà
17 tỷ
Cách đây 8 tháng    13

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Đống Đa
- Bán Khách Sạn 2 Mặt Tiền Trung Tâm TP Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÀ NẴNG
Võ Nguyên Giáp
Mặt tiền đường Hồ Nghinh vị trí vip cách biển vài bước chân....
BÁN KHÁCH SẠN BIỂN PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÀ NẴNG
Võ Nguyên Giáp
Bán Khách Sạn VIEW Biển Đường Võ Nguyên Giáp Đà Nẵng Diện tích đất 15×40= 600m2. Có giấy chứng nhận 4 sao của tổng cục du lịch. ...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH PHỐ TÂY AN THƯỢNG
Phố Tây An Thượng 29
10 tầng, 40 phòng, chuẩn khách sạn 3 sao. Diện tích: 9.5x18m = 171m2 Khách sạn cách bãi biển 10 phút đi bộ....

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...