Thành viên
4
Tin đăng
1.134
Tin VIP  
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 2 tuần    27
Giá: 27 Tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 3 tuần    22
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 3 tuần    22
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 1 tháng    47
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 4 tuần    41
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 tháng    40
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 631m m2
Cách đây 2 tháng    67
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 2 tháng    62
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 tháng    62
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 151m m2
Cách đây 2 tháng    81
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 2 tháng    89
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 3 tháng    74
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 3 tháng    77
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 3 tháng    89
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 3 tháng    89
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 3 tháng    69
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 188m m2
Cách đây 3 tháng    89
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 3 tháng    55
Giá: 53 tỷ
Diện tích: 383m m2
Cách đây 3 tháng    67
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 tháng    49
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 3 tháng    61
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 6 tháng    145
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 3 tháng    60
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 3 tháng    59
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 3 tháng    53
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 tháng    82
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 3 tháng    52
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 tháng    107
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 6 tháng    148
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 6 tháng    111
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 6 tháng    158
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 6 tháng    148
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 6 tháng    141
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 6 tháng    112
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 6 tháng    136
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 6 tháng    124
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 tháng    140
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 7 tháng    133
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 7 tháng    132
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 5 tháng    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 7 tháng    117
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 7 tháng    141
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 7 tháng    112
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 7 tháng    123
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 7 tháng    1
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 7 tháng    121
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 7 tháng    107
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 7 tháng    131
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 7 tháng    111
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 7 tháng    111
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 7 tháng    148
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 7 tháng    126
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 7 tháng    107
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 7 tháng    99
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 7 tháng    109
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 7 tháng    108
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 7 tháng    113
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 7 tháng    100
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 7 tháng    119
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 7 tháng    114
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 7 tháng    126
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 7 tháng    133
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 8 tháng    131
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 9 tháng    167
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 9 tháng    168
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 9 tháng    203
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 9 tháng    187
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 9 tháng    195
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 9 tháng    177
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 10 tháng    212
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 10 tháng    180
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 10 tháng    192
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 10 tháng    193
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 10 tháng    176
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 10 tháng    190
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 10 tháng    237
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 10 tháng    190
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 11 tháng    176
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 11 tháng    168
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 11 tháng    189
Giá: 3,9 tỷ
Diện tích: 79m m2
Cách đây 11 tháng    202
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 11 tháng    185
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 11 tháng    192
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 11 tháng    157
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 11 tháng    174
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 11 tháng    171
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 11 tháng    172
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 11 tháng    167
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 11 tháng    172
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 11 tháng    187
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 11 tháng    183
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 11 tháng    174
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 11 tháng    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 11 tháng    172
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 11 tháng    216
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 11 tháng    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 11 tháng    126
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 11 tháng    183
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 11 tháng    203
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 11 tháng    146
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 11 tháng    167
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    343
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 1 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 1 năm    20
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 1 năm    633
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 1 năm    334
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    430
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 1 năm    412
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 1 năm    292
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 1 năm    258
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    26
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    304
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 1 năm    316
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 1 năm    263
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 1 năm    296
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    299
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 1 năm    320
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 1 năm    517
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 1 năm    286
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 1 năm    261
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 1 năm    259
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    351
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 1 năm    301
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 1 năm    259
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 1 năm    250
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 1 năm    252
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    276
Giá: TL
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    297
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 2 năm    320
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 2 năm    335
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 2 năm    301
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 2 năm    775
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 2 năm    731
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 2 năm    330
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    471
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    514
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 2 năm    275
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 2 năm    271
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    299
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 2 năm    267
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 2 năm    258
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 2 năm    272
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 2 năm    252
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 2 năm    239
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    232
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    284
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    291
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    311
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 2 năm    261
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 2 năm    243
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    357
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 152m2 m2
Cách đây 2 năm    308
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    268
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 2 năm    258
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 2 năm    254
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 2 năm    258
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 2 năm    251
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    268
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    253
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 2 năm    236
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    228
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 năm    262
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 2 năm    243
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 2 năm    319
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    385
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    327
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    384
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 2 năm    433
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 2 năm    419
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    387
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 2 năm    347
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 2 năm    453
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 2 năm    341
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 2 năm    894
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 2 năm    523
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 2 năm    429
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    384
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    381
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 2 năm    331
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 2 năm    358
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 2 năm    349
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 2 năm    366
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 2 năm    351
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 2 năm    425
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 2 năm    347
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    291
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    277
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    388
Giá: 3.150 tỷ
Diện tích: 95.5m2 m2
Cách đây 2 năm    367
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 2 năm    381
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    374
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    296
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 2 năm    319
Giá: TL
Diện tích: 142m2 m2
Cách đây 2 năm    372
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    256
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 64m2 m2
Cách đây 2 năm    409
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 2 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    338
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    292
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 86m2 m2
Cách đây 2 năm    310
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 2 năm    275
Giá: 70tr/m2
Diện tích: 153m2 m2
Cách đây 2 năm    54
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 4 năm    1180
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 4 năm    925
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 165m m2
Cách đây 4 năm    1007
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    712
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1528
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 4 năm    890
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    887
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 4 năm    824
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 4 năm    658
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 năm    1338
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 4 năm    667
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 4 năm    956
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    711
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 4 năm    611
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    614
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 4 năm    978
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 4 năm    848
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 4 năm    851
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 4 năm    963
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 4 năm    909
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    944
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 4 năm    925
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 4 năm    977
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 4 năm    1429
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    899
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 4 năm    72
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 5 năm    1288
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    968
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 5 năm    1183
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 5 năm    1219
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1030
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 5 năm    1318
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 5 năm    1052
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 5 năm    1175
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 5 năm    1302
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    3474
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 5 năm    1585
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 5 năm    1160
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 5 năm    2197
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1448
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 5 năm    51
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 73m m2
Cách đây 5 năm    1258
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 5 năm    1147
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 5 năm    1502
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 5 năm    1203
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 5 năm    1186
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 5 năm    1101
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1325
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 5 năm    1320
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 năm    1155
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 180 m2
Cách đây 4 năm    2354
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 5 năm    1418
Giá: TL
Diện tích: 191m m2
Cách đây 5 năm    1237
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 5 năm    1925
Giá: TL
Diện tích: 172m m2
Cách đây 2 năm    654
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 5 năm    1347
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 41m m2
Cách đây 5 năm    1303
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1334
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 5 năm    1288
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 5 năm    1069
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 59,70m2 m2
Cách đây 5 năm    1334
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 5 năm    1408
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 5 năm    1261
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1131
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    1096
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1136
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1263
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 5 năm    938
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 5 năm    1114
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 5 năm    922
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 5 năm    1080
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 5 năm    1177
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1111
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 5 năm    1148
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 5 năm    1095
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 5 năm    1072
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 5 năm    1112
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 5 năm    1042
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 5 năm    951
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 5 năm    1888
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 5 năm    1186
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 5 năm    1594
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 80 m2
Cách đây 5 năm    1149
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    996
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1191
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 5 năm    1252
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 6 năm    2519
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 6 năm    1682
Giá: 750 triệu
Diện tích: 57m m2
Cách đây 6 năm    1890
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1539
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 6 năm    1409
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 6 năm    1536
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 6 năm    1240
Giá: 650 triệu
Diện tích: 40.5 m2 m2
Cách đây 6 năm    2689
Giá: TL
Diện tích: 55m2 m2
Cách đây 6 năm    1756
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 6 năm    2151
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    2131
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1705
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1564
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 6 năm    2026
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 6 năm    1637
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 6 năm    1459
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 6 năm    576
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 7 năm    1307
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 7 năm    1653
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 7 năm    1232
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 7 năm    1384
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1260
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 7 năm    1370
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 7 năm    1165
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 7 năm    1277
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 7 năm    1258
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 7 năm    1579
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 310 m m2
Cách đây 7 năm    1342
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1461
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 7 năm    1299
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 7 năm    1224
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 7 năm    1743
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 7 năm    1372
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 7 năm    1324
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 7 năm    1405
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 7 năm    1400
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 7 năm    1325
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 7 năm    1437
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1163
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 7 năm    1251
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 7 năm    1545
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 1 năm    1236
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 1 năm    1392
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 1 năm    1230
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 1 năm    1424
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 1 năm    1354
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 1 năm    1597
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 1 năm    1229
Giá: 17.9 tỷ
Diện tích: 379 m m2
Cách đây 1 năm    1763
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 1 năm    1276
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 422 m m2
Cách đây 1 năm    1272
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 1 năm    1270
Giá: 400 triệu
Diện tích: 68.5m2 m2
Cách đây 1 năm    1430
Giá: 430 triệu
Diện tích: 70m2 m2
Cách đây 1 năm    1308
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 1 năm    1402
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 1 năm    1258
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 1 năm    1285
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 125 m2 m2
Cách đây 1 năm    1260
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 1 năm    1427
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 1 năm    1481
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 1 năm    1301
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 1 năm    1341
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 1 năm    1318
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 1 năm    1278
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 1 năm    1220
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 1 năm    1368
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 1 năm    1307
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 1 năm    1187
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 1 năm    1380
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 1 năm    1348
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 1 năm    1075
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 1 năm    1221
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 110 m m2
Cách đây 1 năm    1294
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 1 năm    1316
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 117 m m2
Cách đây 1 năm    1361
Giá: 6.9 tỷ
Diện tích: 534 m m2
Cách đây 1 năm    1278
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 1 năm    1307
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 1 năm    1147
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 1 năm    1435
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 291 m2 m2
Cách đây 1 năm    1317
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 1 năm    1289
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 127 m2 m2
Cách đây 1 năm    1384
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 1 năm    1297
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 1 năm    1251
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 133 m2
Cách đây 1 năm    1305
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 1 năm    1109
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 1 năm    1355
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 1 năm    1139
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 1 năm    1367
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 1 năm    1327
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 1 năm    1170
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 1 năm    1037
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 6 năm    1126
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 1 năm    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 1 năm    1412
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 1 năm    1260
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 1 năm    1318
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 1 năm    1348
Giá: 16.8 tỷ
Diện tích: 378 m2
Cách đây 1 năm    1542
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 4 năm    784
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 5 năm    1105
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
21 tỷ
Cách đây 2 tuần    27
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Sơn Trà
27 Tỷ
Cách đây 3 tuần    22
Bán nhà mặt phố Diện tích: 532,5m2
Q. Hải Châu
145tr/m2
Cách đây 3 tuần    22
Bán đất mặt tiền Diện tích: 190m2
Q. Sơn Trà
24 tỷ
Cách đây 1 tháng    47
Bán nhà mặt phố Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
15 Tỷ
Cách đây 4 tuần    41
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 2 tháng    40
Bán đất mặt tiền Diện tích: 631m2
Q. Ngũ Hành Sơn
38 Tỷ
Cách đây 2 tháng    67
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 2 tháng    62
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Liên Chiểu
7,1 tỷ
Cách đây 2 tháng    62
Bán đất mặt tiền Diện tích: 151m2
Q. Ngũ Hành Sơn
28 tỷ
Cách đây 2 tháng    81
Bán đất mặt tiền Diện tích: 245m2
Q. Liên Chiểu
7,7 tỷ
Cách đây 2 tháng    89
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m2
Q. Sơn Trà
55 tỷ
Cách đây 3 tháng    74
Bán nhà mặt phố Diện tích: 135m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 3 tháng    77
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 3 tháng    89
Bán nhà mặt phố Diện tích: 78m2
Q. Thanh Khê
7,1 tỷ
Cách đây 3 tháng    89
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
15 tỷ
Cách đây 3 tháng    69
Bán đất mặt tiền Diện tích: 188m2
Q. Ngũ Hành Sơn
50 tỷ
Cách đây 3 tháng    89
Bán nhà mặt phố Diện tích: 203m2
Q. Thanh Khê
23 tỷ
Cách đây 3 tháng    55
Bán đất mặt tiền Diện tích: 383m2
Q. Sơn Trà
53 tỷ
Cách đây 3 tháng    67
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
32,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    49
Bán nhà mặt phố Diện tích: 70m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    61
Bán đất mặt tiền Diện tích: 81,5m2
Q. Sơn Trà
4,2 tỷ
Cách đây 6 tháng    145
Bán nhà mặt phố Diện tích: 87m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    60
Bán nhà mặt phố Diện tích: 415m2
Q. Liên Chiểu
38.5 tỷ
Cách đây 3 tháng    59
Bán đất mặt tiền Diện tích: 51m2
Q. Thanh Khê
3.7 tỷ
Cách đây 3 tháng    53
Bán đất mặt tiền Diện tích: 160m2
Q. Hải Châu
23 tỷ
Cách đây 4 tháng    82
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    52
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Liên Chiểu
19 tỷ
Cách đây 5 tháng    107

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...