Thành viên
4
Tin đăng
1.113
Tin VIP  
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 2 tuần    25
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 2 tuần    23
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 3 tuần    13
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 tuần    28
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 4 tuần    35
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 20 tiếng    6
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 3 ngày    8
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 1 tháng    48
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 1 tháng    39
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 1 tháng    67
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 1 tháng    57
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 2 tháng    55
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 tháng    50
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 2 tháng    58
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 2 tháng    55
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 2 tháng    72
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 2 tháng    63
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 2 tháng    59
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 tuần    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 tháng    45
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 tháng    77
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 2 tháng    46
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 2 tháng    57
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 2 tháng    1
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 tháng    55
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 2 tháng    45
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 2 tháng    50
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 2 tháng    49
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 tháng    49
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 2 tháng    49
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 tháng    60
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 2 tháng    39
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 2 tháng    33
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 3 tháng    47
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 3 tháng    54
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 3 tháng    53
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 3 tháng    43
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 3 tháng    56
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 3 tháng    52
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 3 tháng    53
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 3 tháng    71
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 3 tháng    71
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 tháng    103
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 4 tháng    103
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 4 tháng    131
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 4 tháng    122
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 4 tháng    125
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 4 tháng    111
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 tháng    156
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 5 tháng    124
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 6 tháng    138
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 5 tháng    131
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 5 tháng    117
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 5 tháng    129
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 tháng    152
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 6 tháng    119
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 6 tháng    114
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 6 tháng    107
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 6 tháng    128
Giá: 3,9 tỷ
Diện tích: 79m m2
Cách đây 6 tháng    135
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 6 tháng    121
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 6 tháng    129
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 6 tháng    106
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 6 tháng    106
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 6 tháng    106
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 6 tháng    115
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 6 tháng    111
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 6 tháng    110
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 6 tháng    132
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 6 tháng    116
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 6 tháng    110
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 6 tháng    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 6 tháng    109
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 7 tháng    145
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 7 tháng    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 7 tháng    114
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 7 tháng    126
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 7 tháng    132
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 7 tháng    92
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 7 tháng    106
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 9 tháng    274
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 9 tháng    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 9 tháng    20
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 9 tháng    567
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 9 tháng    271
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 9 tháng    430
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 9 tháng    308
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 9 tháng    229
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 9 tháng    204
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 9 tháng    26
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 9 tháng    239
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 9 tháng    246
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 9 tháng    197
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 9 tháng    222
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 9 tháng    238
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 9 tháng    238
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 9 tháng    362
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 9 tháng    222
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 9 tháng    208
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 9 tháng    197
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 9 tháng    255
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 9 tháng    239
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 9 tháng    192
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 9 tháng    190
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 9 tháng    185
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    214
Giá: TL
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 1 năm    255
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 1 năm    273
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 1 năm    239
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 1 năm    627
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 1 năm    595
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 1 năm    270
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    406
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    382
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 1 năm    210
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 1 năm    214
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    213
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 1 năm    207
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 1 năm    190
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 1 năm    182
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 1 năm    171
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 1 năm    218
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 1 năm    225
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 1 năm    250
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 1 năm    203
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 1 năm    181
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    292
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 152m2 m2
Cách đây 1 năm    233
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 1 năm    209
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 1 năm    182
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 1 năm    191
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 1 năm    194
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 1 năm    184
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    196
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 1 năm    184
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 1 năm    177
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    166
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 1 năm    205
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 1 năm    185
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 1 năm    252
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 1 năm    325
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 1 năm    252
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    315
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 2 năm    380
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 2 năm    361
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    328
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 2 năm    283
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 2 năm    382
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 2 năm    280
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 2 năm    764
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 2 năm    457
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 2 năm    358
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    322
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    322
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 2 năm    301
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 2 năm    331
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 2 năm    296
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 2 năm    275
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 2 năm    302
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 2 năm    291
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 2 năm    285
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    229
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    219
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 2 năm    283
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    312
Giá: 3.150 tỷ
Diện tích: 95.5m2 m2
Cách đây 2 năm    308
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 2 năm    306
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    312
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    243
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 2 năm    255
Giá: TL
Diện tích: 142m2 m2
Cách đây 2 năm    291
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    197
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 64m2 m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 2 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    274
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    230
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 86m2 m2
Cách đây 2 năm    239
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 2 năm    211
Giá: 70tr/m2
Diện tích: 153m2 m2
Cách đây 2 năm    54
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 4 năm    1105
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 4 năm    829
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 165m m2
Cách đây 4 năm    918
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    652
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1446
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 4 năm    824
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    829
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 4 năm    761
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 4 năm    598
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 năm    1182
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 4 năm    602
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 4 năm    841
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    632
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 4 năm    557
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    558
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 4 năm    919
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 4 năm    794
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 4 năm    790
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 4 năm    905
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 4 năm    839
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    885
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 4 năm    865
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 4 năm    914
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 4 năm    1368
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    831
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 4 năm    72
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 4 năm    1226
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 4 năm    907
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 4 năm    1107
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 4 năm    1157
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    952
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 4 năm    1242
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 4 năm    988
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 4 năm    1107
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 4 năm    1233
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    3418
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 4 năm    1524
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 4 năm    1103
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 4 năm    2089
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1354
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 4 năm    51
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 73m m2
Cách đây 4 năm    1187
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 4 năm    1084
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 4 năm    1392
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 4 năm    1118
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 4 năm    1111
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 4 năm    1044
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1257
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 5 năm    1247
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 năm    1097
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 180 m2
Cách đây 4 năm    2180
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 5 năm    1347
Giá: TL
Diện tích: 191m m2
Cách đây 5 năm    1176
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 5 năm    1861
Giá: TL
Diện tích: 172m m2
Cách đây 1 năm    491
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 5 năm    1269
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 41m m2
Cách đây 5 năm    1209
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1264
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 5 năm    1229
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 5 năm    1009
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 59,70m2 m2
Cách đây 5 năm    1271
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 5 năm    1348
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 5 năm    1202
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1071
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    1033
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1082
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1181
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 5 năm    875
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 5 năm    1059
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 5 năm    864
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 5 năm    1018
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 5 năm    1110
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1048
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 5 năm    1089
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 5 năm    1009
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 5 năm    1013
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 5 năm    1046
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 5 năm    986
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 5 năm    885
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 5 năm    1829
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 5 năm    1127
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 5 năm    1529
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 80 m2
Cách đây 5 năm    1090
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    932
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1125
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 5 năm    1187
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 5 năm    2458
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 5 năm    1620
Giá: 750 triệu
Diện tích: 57m m2
Cách đây 5 năm    1815
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1473
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 5 năm    1357
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 5 năm    1470
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 5 năm    1183
Giá: 650 triệu
Diện tích: 40.5 m2 m2
Cách đây 6 năm    2628
Giá: TL
Diện tích: 55m2 m2
Cách đây 6 năm    1691
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 6 năm    2095
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    2064
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1646
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1510
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 6 năm    1969
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 6 năm    1577
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 6 năm    1395
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 6 năm    576
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 6 năm    1255
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 6 năm    1589
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 6 năm    1171
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 6 năm    1332
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1203
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 6 năm    1308
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 6 năm    1098
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 6 năm    1232
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 6 năm    1188
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 6 năm    1515
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 310 m m2
Cách đây 6 năm    1276
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1405
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 6 năm    1246
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 6 năm    1172
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 6 năm    1669
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 6 năm    1304
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 6 năm    1251
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 6 năm    1357
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 6 năm    1343
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 6 năm    1268
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 6 năm    1370
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1108
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 6 năm    1191
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 6 năm    1486
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 8 tháng    1182
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 8 tháng    1328
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 8 tháng    1147
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 8 tháng    1302
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 8 tháng    1302
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 8 tháng    1526
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 8 tháng    1168
Giá: 17.9 tỷ
Diện tích: 379 m m2
Cách đây 8 tháng    1614
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 8 tháng    1221
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 422 m m2
Cách đây 8 tháng    1217
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 8 tháng    1213
Giá: 400 triệu
Diện tích: 68.5m2 m2
Cách đây 8 tháng    1372
Giá: 430 triệu
Diện tích: 70m2 m2
Cách đây 8 tháng    1257
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1336
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 8 tháng    1204
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 8 tháng    1230
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 125 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1209
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1375
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1423
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1250
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 8 tháng    1289
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 8 tháng    1256
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 8 tháng    1223
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 8 tháng    1153
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 8 tháng    1244
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 8 tháng    1250
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 8 tháng    1139
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 8 tháng    1328
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 8 tháng    1300
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 8 tháng    1029
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 tháng    1167
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 110 m m2
Cách đây 8 tháng    1235
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1266
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 117 m m2
Cách đây 8 tháng    1302
Giá: 6.9 tỷ
Diện tích: 534 m m2
Cách đây 8 tháng    1218
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1250
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 8 tháng    1094
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 9 tháng    1361
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 291 m2 m2
Cách đây 9 tháng    1256
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 9 tháng    1234
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 127 m2 m2
Cách đây 9 tháng    1321
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 9 tháng    1244
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 9 tháng    1199
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 133 m2
Cách đây 9 tháng    1243
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 9 tháng    1047
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 9 tháng    1254
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 9 tháng    1081
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 9 tháng    1314
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 9 tháng    1263
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 9 tháng    1113
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 8 tháng    976
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 6 năm    1072
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 8 tháng    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 9 tháng    1354
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 9 tháng    1210
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 9 tháng    1253
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 9 tháng    1295
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích: 4.3x15m m2
Cách đây 9 tháng    1226
Giá: 16.8 tỷ
Diện tích: 378 m2
Cách đây 9 tháng    1476
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 4 năm    727
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 5 năm    1044
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 2 tuần    25
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
15 tỷ
Cách đây 2 tuần    23
Bán nhà mặt phố Diện tích: 203m2
Q. Thanh Khê
23 tỷ
Cách đây 3 tuần    13
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
32,5 tỷ
Cách đây 4 tuần    28
Bán đất mặt tiền Diện tích: 81,5m2
Q. Sơn Trà
4,2 tỷ
Cách đây 4 tuần    35
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 20 tiếng    6
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Liên Chiểu
19 tỷ
Cách đây 3 ngày    8
Bán đất mặt tiền Diện tích: 2072
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    48
Bán đất mặt tiền Diện tích: 145,4m2
Q. Sơn Trà
20 tỷ
Cách đây 1 tháng    39
Bán đất mặt tiền Diện tích: 303m2
Q. Thanh Khê
43 tỷ
Cách đây 1 tháng    67
Bán đất mặt tiền Diện tích: 156m2
Q. Ngũ Hành Sơn
19 tỷ
Cách đây 1 tháng    57
Bán đất mặt tiền Diện tích: 59m2
Q. Hải Châu
5,950 tỷ
Cách đây 2 tháng    55
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Ngũ Hành Sơn
30 tỷ
Cách đây 2 tháng    50
Bán đất mặt tiền Diện tích: 216,8m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    58
Bán đất mặt tiền Diện tích: 192,5m2
Q. Ngũ Hành Sơn
12 tỷ
Cách đây 2 tháng    55
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m2
Q. Thanh Khê
13 tỷ
Cách đây 2 tháng    72
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Liên Chiểu
24 tỷ
Cách đây 2 tháng    63
Bán đất mặt tiền Diện tích: 145m2
Q. Ngũ Hành Sơn
11,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    59
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 1 tuần    1
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    45
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m2
Q. Thanh Khê
25,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    77
Bán đất mặt tiền Diện tích: 118m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    46
Bán đất mặt tiền Diện tích: 513,6m2
Q. Sơn Trà
112 tỷ
Cách đây 2 tháng    57
Bán nhà mặt phố Diện tích: 208m2
Q. Liên Chiểu
14,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    1
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
3.9 tỷ
Cách đây 2 tháng    55
Bán đất mặt tiền Diện tích: 482m2
H. Hòa Vang
9 tỷ
Cách đây 2 tháng    45
Bán đất mặt tiền Diện tích: 799m2
Q. Thanh Khê
125 tỷ
Cách đây 2 tháng    50
Bán đất mặt tiền Diện tích: 488,9m2
Q. Ngũ Hành Sơn
26,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    49

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...