Thành viên
4
Tin đăng
1.054
Tin VIP  
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Ngày hôm qua    13
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Ngày hôm qua    7
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 3 ngày    12
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 4 ngày    13
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 4 ngày    9
Giá: 3,9 tỷ
Diện tích: 79m m2
Cách đây 4 ngày    12
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 5 ngày    11
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 7 ngày    14
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 5 ngày    6
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 1 tuần    17
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tuần    6
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 1 tuần    15
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 1 tuần    13
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 1 tuần    12
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tuần    25
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 2 tuần    26
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 3 tuần    21
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 3 tuần    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 3 tuần    21
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 tuần    38
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 3 tuần    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 3 tuần    22
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 3 tuần    22
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 3 tuần    31
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 3 tuần    16
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 3 tuần    19
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 4 tháng    179
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 4 tháng    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 4 tháng    20
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 4 tháng    446
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 4 tháng    179
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 tháng    430
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 4 tháng    205
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 4 tháng    144
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 4 tháng    125
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 tháng    26
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 4 tháng    141
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 4 tháng    151
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 4 tháng    112
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 4 tháng    138
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 4 tháng    140
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 4 tháng    137
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 4 tháng    197
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 4 tháng    119
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 4 tháng    121
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 4 tháng    119
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 4 tháng    127
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 4 tháng    156
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 4 tháng    107
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 4 tháng    107
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 4 tháng    101
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 8 tháng    130
Giá: TL
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 8 tháng    115
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 8 tháng    159
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 8 tháng    178
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 8 tháng    157
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 8 tháng    437
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 8 tháng    454
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 8 tháng    176
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 8 tháng    326
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 8 tháng    185
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 8 tháng    123
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 8 tháng    132
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 9 tháng    134
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 9 tháng    116
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 9 tháng    114
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 9 tháng    123
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 9 tháng    101
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 9 tháng    100
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 9 tháng    88
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 9 tháng    140
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 9 tháng    130
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 9 tháng    171
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 9 tháng    119
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 9 tháng    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 9 tháng    98
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 9 tháng    182
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 152m2 m2
Cách đây 9 tháng    126
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 9 tháng    123
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 9 tháng    110
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 9 tháng    97
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 9 tháng    110
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 9 tháng    102
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 9 tháng    104
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 9 tháng    102
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 9 tháng    100
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 9 tháng    94
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 9 tháng    127
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 9 tháng    112
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 9 tháng    148
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 11 tháng    242
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 11 tháng    166
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 12 tháng    222
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 12 tháng    295
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 1 năm    291
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 12 tháng    241
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 1 năm    214
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 1 năm    311
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 12 tháng    201
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 1 năm    488
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 1 năm    361
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 1 năm    283
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 1 năm    241
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    242
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 1 năm    219
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 1 năm    253
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 1 năm    191
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 1 năm    230
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 1 năm    214
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 1 năm    280
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 1 năm    203
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    144
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 1 năm    137
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 1 năm    204
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 1 năm    221
Giá: 3.150 tỷ
Diện tích: 95.5m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 1 năm    227
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 1 năm    219
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 1 năm    164
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 1 năm    178
Giá: TL
Diện tích: 142m2 m2
Cách đây 1 năm    188
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    124
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 64m2 m2
Cách đây 1 năm    255
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 1 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 1 năm    190
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 1 năm    146
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 86m2 m2
Cách đây 1 năm    144
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 1 năm    132
Giá: 70tr/m2
Diện tích: 153m2 m2
Cách đây 1 năm    54
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 3 năm    999
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 3 năm    730
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 165m m2
Cách đây 3 năm    828
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 3 năm    570
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 năm    1360
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 3 năm    732
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    755
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 3 năm    686
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 3 năm    528
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 năm    1046
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 3 năm    518
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 4 năm    717
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 năm    543
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 3 năm    477
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 năm    477
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 4 năm    835
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 4 năm    717
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 3 năm    705
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 4 năm    821
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 4 năm    752
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    810
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 4 năm    786
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 4 năm    830
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 4 năm    1279
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    744
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 4 năm    72
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 4 năm    1115
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 4 năm    832
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 4 năm    1016
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 4 năm    1066
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    851
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 4 năm    1157
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 4 năm    885
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 4 năm    1013
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 4 năm    1146
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    3335
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 4 năm    1442
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 4 năm    1016
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 4 năm    1953
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1228
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 4 năm    51
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 73m m2
Cách đây 4 năm    1084
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 4 năm    1008
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 4 năm    1268
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 4 năm    1031
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 4 năm    1032
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 4 năm    968
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 4 năm    1161
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 4 năm    1163
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 4 năm    1021
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 180 m2
Cách đây 3 năm    1940
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 4 năm    1222
Giá: TL
Diện tích: 191m m2
Cách đây 4 năm    1078
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 4 năm    1774
Giá: TL
Diện tích: 172m m2
Cách đây 9 tháng    287
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 4 năm    1192
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 41m m2
Cách đây 4 năm    1091
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 4 năm    1176
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 4 năm    1146
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 4 năm    939
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 59,70m2 m2
Cách đây 4 năm    1181
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 4 năm    1269
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 4 năm    1130
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 4 năm    988
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    956
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 4 năm    1006
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 4 năm    1106
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 4 năm    799
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 4 năm    982
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 4 năm    786
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 4 năm    933
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 4 năm    1039
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 4 năm    975
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 4 năm    1016
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 4 năm    932
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 4 năm    938
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 4 năm    969
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 4 năm    910
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 4 năm    816
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 4 năm    1663
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 4 năm    1047
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 4 năm    1419
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 80 m2
Cách đây 4 năm    998
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 năm    851
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 4 năm    1053
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 4 năm    1108
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 5 năm    2381
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 5 năm    1506
Giá: 750 triệu
Diện tích: 57m m2
Cách đây 5 năm    1703
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1392
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 5 năm    1279
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 5 năm    1379
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 5 năm    1108
Giá: 650 triệu
Diện tích: 40.5 m2 m2
Cách đây 5 năm    2530
Giá: TL
Diện tích: 55m2 m2
Cách đây 5 năm    1611
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 5 năm    2010
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1929
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1572
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 6 năm    1426
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 6 năm    1892
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 6 năm    1497
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 6 năm    1321
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 6 năm    576
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 6 năm    1187
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 6 năm    1503
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 6 năm    1095
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 6 năm    1259
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1129
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 6 năm    1232
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 6 năm    1025
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 6 năm    1170
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 6 năm    1112
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 6 năm    1439
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 310 m m2
Cách đây 6 năm    1180
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 6 năm    1334
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 6 năm    1176
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 6 năm    1104
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 6 năm    1540
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 6 năm    1225
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 6 năm    1179
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 6 năm    1283
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 6 năm    1262
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 6 năm    1193
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 6 năm    1285
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1033
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 6 năm    1118
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 6 năm    1401
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 2 tháng    1112
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 2 tháng    1253
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 2 tháng    1074
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 2 tháng    1224
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 2 tháng    1235
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 2 tháng    1437
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 2 tháng    1095
Giá: 17.9 tỷ
Diện tích: 379 m m2
Cách đây 2 tháng    1473
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 2 tháng    1153
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 422 m m2
Cách đây 2 tháng    1139
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 2 tháng    1140
Giá: 400 triệu
Diện tích: 68.5m2 m2
Cách đây 2 tháng    1286
Giá: 430 triệu
Diện tích: 70m2 m2
Cách đây 2 tháng    1178
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1256
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 2 tháng    1128
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 2 tháng    1154
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 125 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1121
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1276
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1351
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1171
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 2 tháng    1218
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 2 tháng    1180
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 2 tháng    1147
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 2 tháng    1074
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 2 tháng    1163
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 2 tháng    1171
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 2 tháng    1064
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 2 tháng    1252
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 2 tháng    1237
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 2 tháng    955
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 2 tháng    1094
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 110 m m2
Cách đây 2 tháng    1136
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1193
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 117 m m2
Cách đây 2 tháng    1218
Giá: 6.9 tỷ
Diện tích: 534 m m2
Cách đây 2 tháng    1132
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1185
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 2 tháng    1018
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1285
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 291 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1165
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1161
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 127 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1238
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 3 tháng    1166
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 3 tháng    1127
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 133 m2
Cách đây 3 tháng    1158
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 3 tháng    971
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 3 tháng    1167
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 3 tháng    1009
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1245
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1191
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 3 tháng    1043
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 tháng    905
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 6 năm    1006
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 2 tháng    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 3 tháng    1275
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 3 tháng    1147
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 3 tháng    1179
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 3 tháng    1219
Giá: 4.1 tỷ
Diện tích: 4.3x15m m2
Cách đây 3 tháng    1156
Giá: 16.8 tỷ
Diện tích: 378 m2
Cách đây 3 tháng    1393
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 4 năm    653
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 4 năm    963
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m2
Q. Ngũ Hành Sơn
17,3 tỷ
Ngày hôm qua    13
Bán đất mặt tiền Diện tích: 147,5m2
Q. Hải Châu
12,6 tỷ
Ngày hôm qua    7
Bán nhà trong kiệt Diện tích: 60,6m2
Q. Thanh Khê
4,5 tỷ
Cách đây 3 ngày    9
Bán đất mặt tiền Diện tích: 197m2
Q. Ngũ Hành Sơn
20 tỷ
Cách đây 3 ngày    12
Bán nhà trong kiệt Diện tích: 112,4m2
Q. Thanh Khê
4,6 tỷ
Cách đây 3 ngày    8
Bán nhà mặt phố Diện tích: 140m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 4 ngày    13
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,52
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 4 ngày    9
Bán nhà trong kiệt Diện tích: 79m2
Q. Thanh Khê
3,9 tỷ
Cách đây 4 ngày    12
Bán nhà mặt phố Diện tích: 94,5m2
Q. Cẩm Lệ
7 tỷ
Cách đây 5 ngày    11
Bán đất mặt tiền Diện tích: 178m2
Q. Liên Chiểu
5,8 tỷ
Cách đây 7 ngày    14
Bán đất mặt tiền Diện tích: 236,6m2
Q. Hải Châu
29,5 tỷ
Cách đây 5 ngày    6
Bán đất mặt tiền Diện tích: 230,7m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 1 tuần    17
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
31 tỷ
Cách đây 1 tuần    14
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
16,5 tỷ
Cách đây 1 tuần    6
Bán đất mặt tiền Diện tích: 281m2
Q. Sơn Trà
25,5 tỷ
Cách đây 1 tuần    15
Bán nhà mặt phố Diện tích: 146,5m2
Q. Hải Châu
40 tỷ
Cách đây 1 tuần    13
Bán nhà mặt phố Diện tích: 65m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 1 tuần    12
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
5.9 tỷ
Cách đây 1 tuần    25
Bán đất mặt tiền Diện tích: 457m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 2 tuần    26
Bán đất mặt tiền Diện tích: 586,4m2
Q. Thanh Khê
105 tỷ
Cách đây 3 tuần    21
Bán đất mặt tiền Diện tích: 1032
Q. Thanh Khê
28 tỷ
Cách đây 3 tuần    3
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 3 tuần    21
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
12 tỷ
Cách đây 3 tuần    36
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 3 tuần    38
Bán nhà mặt phố Diện tích: 115m2
Q. Thanh Khê
TL
Cách đây 3 tuần    30
Bán nhà mặt phố Diện tích: 234,4m22
Q. Hải Châu
30 tỷ
Cách đây 3 tuần    22
Bán đất mặt tiền Diện tích: 279m22
Q. Liên Chiểu
26 tỷ
Cách đây 3 tuần    21
Bán đất mặt tiền Diện tích: 597m22
Q. Sơn Trà
180 tỷ
Cách đây 3 tuần    22

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...