Thành viên
4
Tin đăng
1.138
Tin VIP  
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 tháng    98
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 316,7m m2
Cách đây 3 tháng    122
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 105,8m m2
Cách đây 4 tháng    70
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 4 tháng    133
Giá: 27 Tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 4 tháng    109
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 4 tháng    127
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 5 tháng    141
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 5 tháng    141
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 5 tháng    40
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 631m m2
Cách đây 6 tháng    159
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 6 tháng    137
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 6 tháng    129
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 151m m2
Cách đây 6 tháng    141
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 6 tháng    162
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 6 tháng    137
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 6 tháng    135
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 7 tháng    149
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 7 tháng    158
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 7 tháng    127
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 188m m2
Cách đây 7 tháng    143
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 7 tháng    106
Giá: 53 tỷ
Diện tích: 383m m2
Cách đây 7 tháng    130
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 7 tháng    99
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 7 tháng    119
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 9 tháng    206
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 7 tháng    122
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 7 tháng    124
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 7 tháng    114
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 8 tháng    142
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 7 tháng    119
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 9 tháng    165
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 10 tháng    202
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 10 tháng    171
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 10 tháng    216
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 10 tháng    231
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 10 tháng    199
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 10 tháng    162
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 10 tháng    193
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 10 tháng    184
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 10 tháng    201
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 10 tháng    186
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 10 tháng    190
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 9 tháng    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 10 tháng    170
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 11 tháng    196
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 11 tháng    168
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 11 tháng    182
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 11 tháng    1
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 11 tháng    187
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 11 tháng    165
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 11 tháng    195
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 11 tháng    160
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 11 tháng    167
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 11 tháng    224
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 11 tháng    188
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 11 tháng    168
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 11 tháng    153
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 11 tháng    171
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 11 tháng    161
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 11 tháng    174
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 11 tháng    157
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 11 tháng    173
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 11 tháng    168
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 11 tháng    187
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 11 tháng    188
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 11 tháng    186
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 12 tháng    229
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 12 tháng    230
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 1 năm    270
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 1 năm    245
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 1 năm    242
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    273
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 1 năm    232
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 1 năm    247
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 1 năm    256
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 1 năm    234
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 1 năm    243
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 1 năm    302
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 1 năm    265
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 1 năm    238
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 1 năm    234
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 1 năm    248
Giá: 3,9 tỷ
Diện tích: 79m m2
Cách đây 1 năm    265
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 1 năm    249
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 1 năm    255
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 1 năm    212
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 1 năm    243
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    233
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 1 năm    234
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 1 năm    219
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 1 năm    236
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    241
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 1 năm    254
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 1 năm    229
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 1 năm    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 1 năm    224
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    288
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 1 năm    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 1 năm    126
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 1 năm    241
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 1 năm    265
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 1 năm    195
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 1 năm    221
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    416
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 1 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 1 năm    20
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 1 năm    697
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 1 năm    395
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    430
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 1 năm    504
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 1 năm    346
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 1 năm    318
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    26
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    377
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 1 năm    386
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 1 năm    322
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 1 năm    358
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    361
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 1 năm    389
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 1 năm    610
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 1 năm    352
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 1 năm    314
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 1 năm    320
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    434
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 1 năm    362
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 1 năm    326
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 1 năm    308
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 1 năm    324
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    330
Giá: TL
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 2 năm    382
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 2 năm    399
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 2 năm    360
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 2 năm    935
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 2 năm    813
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 2 năm    390
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    533
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    695
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 2 năm    336
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 2 năm    333
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    369
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 2 năm    332
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 2 năm    312
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 2 năm    333
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 2 năm    310
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 2 năm    299
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    291
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    339
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    354
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 2 năm    313
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 2 năm    310
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    437
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 152m2 m2
Cách đây 2 năm    369
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    323
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 2 năm    315
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 2 năm    321
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 2 năm    316
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 2 năm    316
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    332
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    312
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 2 năm    305
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    286
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 năm    319
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 2 năm    298
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 2 năm    378
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    445
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    397
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    440
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 2 năm    489
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 2 năm    481
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    445
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 2 năm    409
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 3 năm    519
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 2 năm    403
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 3 năm    991
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 3 năm    583
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 3 năm    492
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    446
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    443
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 3 năm    424
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 3 năm    331
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 3 năm    413
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 3 năm    408
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 3 năm    424
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 3 năm    409
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 3 năm    494
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 3 năm    405
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    351
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    336
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 3 năm    407
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 3 năm    462
Giá: 3.150 tỷ
Diện tích: 95.5m2 m2
Cách đây 3 năm    424
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 3 năm    453
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 3 năm    437
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    360
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 3 năm    380
Giá: TL
Diện tích: 142m2 m2
Cách đây 3 năm    437
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    307
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 64m2 m2
Cách đây 3 năm    467
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 2 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    399
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    350
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 86m2 m2
Cách đây 2 năm    368
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 2 năm    339
Giá: 70tr/m2
Diện tích: 153m2 m2
Cách đây 2 năm    54
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 4 năm    1270
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 4 năm    1002
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 165m m2
Cách đây 4 năm    1098
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    779
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1600
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 4 năm    963
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    953
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 4 năm    885
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 4 năm    718
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 5 năm    1437
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 4 năm    730
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 5 năm    1079
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    783
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 4 năm    673
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    672
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 5 năm    1040
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 5 năm    909
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 4 năm    911
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 năm    1026
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 5 năm    979
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1008
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 5 năm    982
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 5 năm    1041
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 5 năm    1493
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    967
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 5 năm    72
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 5 năm    1351
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1024
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 5 năm    1263
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 5 năm    1284
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1099
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 5 năm    1387
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 5 năm    1114
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 5 năm    1227
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 5 năm    1371
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    3537
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 5 năm    1645
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 5 năm    1220
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 5 năm    2352
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1536
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 5 năm    51
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 73m m2
Cách đây 5 năm    1332
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 5 năm    1213
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 5 năm    1612
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 5 năm    1266
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 5 năm    1252
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 5 năm    1161
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1384
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 5 năm    1392
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 năm    1218
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 180 m2
Cách đây 4 năm    2487
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 5 năm    1512
Giá: TL
Diện tích: 191m m2
Cách đây 5 năm    1300
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 5 năm    1990
Giá: TL
Diện tích: 172m m2
Cách đây 2 năm    751
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 5 năm    1416
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 41m m2
Cách đây 5 năm    1380
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 5 năm    1417
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 5 năm    1358
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 5 năm    1127
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 59,70m2 m2
Cách đây 5 năm    1393
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 5 năm    1474
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 5 năm    1323
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1200
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    1171
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1194
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1337
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 5 năm    1003
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 5 năm    1171
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 5 năm    985
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 5 năm    1140
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 5 năm    1241
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1176
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 5 năm    1205
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 5 năm    1161
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 5 năm    1138
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 5 năm    1201
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 5 năm    1103
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 5 năm    1011
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 5 năm    1943
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 5 năm    1248
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 5 năm    1667
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 80 m2
Cách đây 5 năm    1204
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1057
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 5 năm    1254
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 5 năm    1315
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 6 năm    2580
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 6 năm    1745
Giá: 750 triệu
Diện tích: 57m m2
Cách đây 6 năm    1969
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1615
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 6 năm    1471
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 6 năm    1608
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 6 năm    1302
Giá: 650 triệu
Diện tích: 40.5 m2 m2
Cách đây 7 năm    2755
Giá: TL
Diện tích: 55m2 m2
Cách đây 7 năm    1823
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 7 năm    2212
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    2199
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1769
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    1620
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 7 năm    2086
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 7 năm    1698
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 7 năm    1525
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 7 năm    576
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 7 năm    1361
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 7 năm    1721
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 7 năm    1300
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 7 năm    1441
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1319
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 7 năm    1430
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 7 năm    1224
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 7 năm    1326
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 7 năm    1320
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 7 năm    1668
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 310 m m2
Cách đây 7 năm    1409
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1517
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 7 năm    1355
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 7 năm    1278
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 7 năm    1847
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 7 năm    1437
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 7 năm    1384
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 7 năm    1453
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 7 năm    1458
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 7 năm    1384
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 7 năm    1508
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1222
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 7 năm    1311
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 7 năm    1616
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 1 năm    1292
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 1 năm    1456
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 1 năm    1290
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 1 năm    1480
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 1 năm    1401
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 1 năm    1670
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 1 năm    1289
Giá: 17.9 tỷ
Diện tích: 379 m m2
Cách đây 1 năm    1904
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 1 năm    1338
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 422 m m2
Cách đây 1 năm    1327
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 1 năm    1325
Giá: 400 triệu
Diện tích: 68.5m2 m2
Cách đây 1 năm    1481
Giá: 430 triệu
Diện tích: 70m2 m2
Cách đây 1 năm    1368
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 1 năm    1470
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 1 năm    1318
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 1 năm    1344
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 125 m2 m2
Cách đây 1 năm    1320
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 1 năm    1482
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 1 năm    1545
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 1 năm    1350
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 1 năm    1393
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 1 năm    1383
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 1 năm    1335
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 1 năm    1290
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 1 năm    1440
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 1 năm    1374
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 1 năm    1250
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 1 năm    1437
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 1 năm    1406
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 1 năm    1129
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 1 năm    1276
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 110 m m2
Cách đây 1 năm    1348
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 1 năm    1370
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 117 m m2
Cách đây 1 năm    1421
Giá: 6.9 tỷ
Diện tích: 534 m m2
Cách đây 1 năm    1335
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 1 năm    1373
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 1 năm    1209
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 1 năm    1488
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 291 m2 m2
Cách đây 1 năm    1377
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 1 năm    1343
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 127 m2 m2
Cách đây 1 năm    1440
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 1 năm    1356
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 1 năm    1303
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 133 m2
Cách đây 1 năm    1362
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 1 năm    1172
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 1 năm    1421
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 1 năm    1198
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 1 năm    1432
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 1 năm    1391
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 1 năm    1221
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 1 năm    1100
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 7 năm    1184
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 1 năm    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 1 năm    1470
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 1 năm    1309
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 1 năm    1385
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 1 năm    1404
Giá: 16.8 tỷ
Diện tích: 378 m2
Cách đây 1 năm    1596
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 5 năm    846
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 5 năm    1175
Bán đất mặt tiền Diện tích: 86m2
Q. Hải Châu
13 tỷ
Cách đây 3 tháng    98
Bán đất mặt tiền Diện tích: 316,7m2
Q. Sơn Trà
16 tỷ
Cách đây 3 tháng    122
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105,8m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 4 tháng    70
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
21 tỷ
Cách đây 4 tháng    133
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Sơn Trà
27 Tỷ
Cách đây 4 tháng    109
Bán nhà mặt phố Diện tích: 532,5m2
Q. Hải Châu
145tr/m2
Cách đây 4 tháng    127
Bán đất mặt tiền Diện tích: 190m2
Q. Sơn Trà
24 tỷ
Cách đây 5 tháng    141
Bán nhà mặt phố Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
15 Tỷ
Cách đây 5 tháng    141
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 5 tháng    40
Bán đất mặt tiền Diện tích: 631m2
Q. Ngũ Hành Sơn
38 Tỷ
Cách đây 6 tháng    159
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 6 tháng    137
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Liên Chiểu
7,1 tỷ
Cách đây 6 tháng    129
Bán đất mặt tiền Diện tích: 151m2
Q. Ngũ Hành Sơn
28 tỷ
Cách đây 6 tháng    141
Bán đất mặt tiền Diện tích: 245m2
Q. Liên Chiểu
7,7 tỷ
Cách đây 6 tháng    162
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m2
Q. Sơn Trà
55 tỷ
Cách đây 6 tháng    137
Bán nhà mặt phố Diện tích: 135m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 6 tháng    135
Bán nhà mặt phố Diện tích: 1052
Q. Thanh Khê
7.1 tỷ
Cách đây 7 tháng    149
Bán nhà mặt phố Diện tích: 78m2
Q. Thanh Khê
7,1 tỷ
Cách đây 7 tháng    158
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
15 tỷ
Cách đây 7 tháng    127
Bán đất mặt tiền Diện tích: 188m2
Q. Ngũ Hành Sơn
50 tỷ
Cách đây 7 tháng    143
Bán nhà mặt phố Diện tích: 203m2
Q. Thanh Khê
23 tỷ
Cách đây 7 tháng    106
Bán đất mặt tiền Diện tích: 383m2
Q. Sơn Trà
53 tỷ
Cách đây 7 tháng    130
Bán nhà mặt phố Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
32,5 tỷ
Cách đây 7 tháng    99
Bán nhà mặt phố Diện tích: 70m2
Q. Thanh Khê
15,5 tỷ
Cách đây 7 tháng    119
Bán đất mặt tiền Diện tích: 81,5m2
Q. Sơn Trà
4,2 tỷ
Cách đây 9 tháng    206
Bán nhà mặt phố Diện tích: 87m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 7 tháng    122
Bán nhà mặt phố Diện tích: 415m2
Q. Liên Chiểu
38.5 tỷ
Cách đây 7 tháng    124
Bán đất mặt tiền Diện tích: 51m2
Q. Thanh Khê
3.7 tỷ
Cách đây 7 tháng    114

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...