Thành viên
4
Tin đăng
1.159
Tin VIP  
Giá: 20,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 2 tháng    72
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 2 tháng    55
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 138m m2
Cách đây 2 tháng    66
Giá: 9,8 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 2 tháng    65
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 338,2m m2
Cách đây 1 tháng    38
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 1 tháng    43
Giá: 24,5 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 2 tháng    77
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 3 tháng    68
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 50m m2
Cách đây 3 tháng    74
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 60m m2
Cách đây 3 tháng    65
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 95,6m m2
Cách đây 3 tháng    63
Giá: 8,1 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 3 tháng    65
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 3 tháng    31
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 264 m2
Cách đây 2 tháng    58
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 3 tháng    67
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 3 tháng    10
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 3 tháng    72
Giá: 68 tỷ
Diện tích: 264m m2
Cách đây 3 tháng    62
Giá: 9,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 3 tháng    55
Giá: 13,5 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 tháng    49
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 316,7m m2
Cách đây 3 tháng    66
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 105,8m m2
Cách đây 3 tháng    47
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 3 tháng    51
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 3 tháng    55
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 8 tháng    198
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 9 tháng    203
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 9 tháng    209
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 9 tháng    40
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 631m m2
Cách đây 10 tháng    231
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 10 tháng    215
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 10 tháng    181
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 151m m2
Cách đây 10 tháng    194
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 10 tháng    220
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 10 tháng    189
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 135m m2
Cách đây 10 tháng    193
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 105 m2
Cách đây 11 tháng    205
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 78m m2
Cách đây 11 tháng    218
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 11 tháng    178
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 188m m2
Cách đây 11 tháng    200
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 203m m2
Cách đây 11 tháng    152
Giá: 53 tỷ
Diện tích: 383m m2
Cách đây 10 tháng    184
Giá: 32,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 11 tháng    151
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 70m m2
Cách đây 11 tháng    172
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 1 năm    270
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 11 tháng    185
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 11 tháng    170
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 11 tháng    174
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 12 tháng    200
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 11 tháng    178
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 12 tháng    218
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 1 năm    256
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 1 năm    220
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 1 năm    278
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 1 năm    289
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 1 năm    251
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 năm    207
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 1 năm    248
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 1 năm    236
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 1 năm    249
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 1 năm    234
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 1 năm    248
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 1 năm    225
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 1 năm    249
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 1 năm    224
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 1 năm    240
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    240
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 1 năm    220
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 1 năm    251
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 1 năm    208
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 1 năm    223
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 1 năm    277
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 1 năm    234
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 174,7 m2
Cách đây 1 năm    219
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 67m m2
Cách đây 1 năm    200
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 năm    222
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 1 năm    208
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 1 năm    221
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 1 năm    209
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 1 năm    222
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 1 năm    217
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 1 năm    250
Giá: 4,4 tỷ
Diện tích: 85m m2
Cách đây 1 năm    237
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 1 năm    236
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 1 năm    294
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 1 năm    290
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 1 năm    330
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 1 năm    303
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 1 năm    301
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    329
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 1 năm    283
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 1 năm    299
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 1 năm    310
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 1 năm    277
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 1 năm    304
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    354
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 2 năm    320
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 2 năm    290
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 năm    286
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5 m2
Cách đây 2 năm    300
Giá: 3,9 tỷ
Diện tích: 79m m2
Cách đây 2 năm    322
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 94,5m m2
Cách đây 2 năm    323
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 2 năm    309
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 2 năm    265
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 2 năm    302
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    294
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 2 năm    288
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 2 năm    262
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 65m m2
Cách đây 2 năm    292
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    301
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 2 năm    306
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 2 năm    294
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 2 năm    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    272
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    356
Giá: TL
Diện tích: 115m m2
Cách đây 2 năm    30
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 2 năm    126
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 2 năm    298
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 2 năm    323
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 2 năm    243
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 2 năm    278
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    482
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 65m2 m2
Cách đây 2 năm    178
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 2 năm    20
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 2 năm    758
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 2 năm    451
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    430
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 2 năm    610
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 2 năm    395
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 2 năm    386
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    26
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    545
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 2 năm    444
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 2 năm    368
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 2 năm    417
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    418
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 năm    457
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 2 năm    820
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 2 năm    411
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 2 năm    363
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 2 năm    386
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    510
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 2 năm    415
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 2 năm    398
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    364
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 2 năm    391
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    388
Giá: TL
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    425
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 2 năm    447
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 2 năm    460
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 2 năm    407
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 2 năm    1031
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 2 năm    905
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 2 năm    444
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    599
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    855
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 2 năm    388
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 2 năm    388
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    445
Giá: 7.3 tỷ
Diện tích: 105m2 m2
Cách đây 2 năm    382
Giá: 5.650 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 2 năm    361
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 2 năm    388
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 2 năm    360
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    350
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    392
Giá: 28.5 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    407
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    413
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 24.5 tỷ
Diện tích: 98.5m2 m2
Cách đây 2 năm    369
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    499
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 152m2 m2
Cách đây 2 năm    420
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    373
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 2 năm    373
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 2 năm    384
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 2 năm    368
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 2 năm    371
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    384
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    340
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 năm    378
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 2 năm    358
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 2 năm    435
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    514
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 2 năm    470
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    494
Giá: 63 tỷ
Diện tích: 247m2 m2
Cách đây 3 năm    539
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 3 năm    534
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 101m2 m2
Cách đây 3 năm    501
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 3 năm    463
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 3 năm    578
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 3 năm    462
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 78m2 m2
Cách đây 3 năm    1180
Giá: TL
Diện tích: 126m2 m2
Cách đây 3 năm    638
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 3 năm    552
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    497
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    496
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 78.7m2 m2
Cách đây 3 năm    480
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 81.8m2 m2
Cách đây 3 năm    331
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 3 năm    469
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 3 năm    455
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 3 năm    480
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 3 năm    467
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 3 năm    563
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 3 năm    459
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    408
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 3 năm    393
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 3 năm    467
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 97.3m2 m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 3 năm    579
Giá: 3.150 tỷ
Diện tích: 95.5m2 m2
Cách đây 3 năm    478
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 3 năm    525
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 3 năm    490
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    410
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 1230.9m2 m2
Cách đây 3 năm    437
Giá: TL
Diện tích: 142m2 m2
Cách đây 3 năm    499
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    357
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 64m2 m2
Cách đây 3 năm    518
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 3 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    448
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    403
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 86m2 m2
Cách đây 3 năm    422
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 3 năm    387
Giá: 70tr/m2
Diện tích: 153m2 m2
Cách đây 3 năm    54
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 5 năm    1391
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 5 năm    1079
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 165m m2
Cách đây 5 năm    1150
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    833
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1668
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 5 năm    1019
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1008
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 5 năm    944
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 5 năm    775
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 5 năm    1520
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 5 năm    802
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 5 năm    1170
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    880
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 5 năm    729
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    732
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 5 năm    1113
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 5 năm    976
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 5 năm    974
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 năm    1080
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 5 năm    1049
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1075
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 5 năm    1035
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 5 năm    1097
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 5 năm    1563
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1028
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 5 năm    72
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 5 năm    1403
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1087
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 5 năm    1315
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 5 năm    1355
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1164
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 5 năm    1456
Giá: 2 tỷ
Diện tích: 102m m2
Cách đây 5 năm    1163
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 5 năm    1279
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 5 năm    1430
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    3592
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 5 năm    1708
Giá: 4.8 tỷ
Diện tích: 107m m2
Cách đây 5 năm    1269
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 5 năm    2448
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1604
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 5 năm    51
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 73m m2
Cách đây 5 năm    1406
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 5 năm    1266
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 5 năm    1688
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 5 năm    1317
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 5 năm    1319
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 75m m2
Cách đây 5 năm    1216
Giá: 1.6 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 6 năm    1441
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 6 năm    1442
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 6 năm    1277
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 180 m2
Cách đây 5 năm    2647
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 6 năm    1620
Giá: TL
Diện tích: 191m m2
Cách đây 6 năm    1359
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 6 năm    2037
Giá: TL
Diện tích: 172m m2
Cách đây 2 năm    851
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 6 năm    1478
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 41m m2
Cách đây 6 năm    1473
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 6 năm    1487
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 6 năm    1434
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 40m m2
Cách đây 6 năm    1188
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 59,70m2 m2
Cách đây 6 năm    1442
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 6 năm    1529
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 6 năm    1395
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1254
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 6 năm    1218
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 6 năm    1249
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1409
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1060
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 6 năm    1218
Giá: 1.8 ty
Diện tích: 91.5m m2
Cách đây 6 năm    1042
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 6 năm    1192
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 6 năm    1302
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 6 năm    1227
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 6 năm    1255
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 6 năm    1219
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 6 năm    1191
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 6 năm    1252
Giá: TL
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 6 năm    1152
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 6 năm    1063
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 6 năm    1995
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 6 năm    1298
Giá: TL
Diện tích: 75.6m2 m2
Cách đây 6 năm    1727
Giá: 1.65 tỷ
Diện tích: 80 m2
Cách đây 6 năm    1255
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 năm    1111
Giá: TL
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 năm    1302
Giá: TL
Diện tích: 106m m2
Cách đây 6 năm    1364
Giá: 3.1 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 6 năm    2629
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 6 năm    1797
Giá: 750 triệu
Diện tích: 57m m2
Cách đây 6 năm    2040
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1664
Giá: TL
Diện tích: 51m m2
Cách đây 6 năm    1518
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 6 năm    1671
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 6 năm    1354
Giá: 650 triệu
Diện tích: 40.5 m2 m2
Cách đây 7 năm    2808
Giá: TL
Diện tích: 55m2 m2
Cách đây 7 năm    1883
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 7 năm    2260
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    2267
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1820
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 7 năm    1676
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 7 năm    2141
Giá: 2.1 tỷ
Diện tích: 66m2 m2
Cách đây 7 năm    1750
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 7 năm    1575
Giá: 3.5 tỷ
Diện tích: 5x20m m2
Cách đây 7 năm    576
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 7 năm    1406
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 7 năm    1776
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 7 năm    1361
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 7 năm    1488
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1372
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 7 năm    1486
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 7 năm    1281
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 435 m m2
Cách đây 7 năm    1370
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 7 năm    1370
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 7 năm    1722
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 310 m m2
Cách đây 7 năm    1460
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 7 năm    1566
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 7 năm    1401
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 7 năm    1320
Giá: 7.7 tỷ
Diện tích: 306 m m2
Cách đây 7 năm    1900
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 7 năm    1486
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 7 năm    1432
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 7 năm    1500
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 123 m m2
Cách đây 7 năm    1508
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 7 năm    1435
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 7 năm    1561
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1272
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 7 năm    1364
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 7 năm    1668
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 120 m m2
Cách đây 2 năm    1331
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 2 năm    1503
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 2 năm    1335
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 2 năm    1525
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 2 năm    1439
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 2 năm    1729
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 2 năm    1338
Giá: 17.9 tỷ
Diện tích: 379 m m2
Cách đây 2 năm    2011
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 2 năm    1393
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 422 m m2
Cách đây 2 năm    1377
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 2 năm    1369
Giá: 400 triệu
Diện tích: 68.5m2 m2
Cách đây 2 năm    1531
Giá: 430 triệu
Diện tích: 70m2 m2
Cách đây 2 năm    1421
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1536
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 2 năm    1379
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 2 năm    1391
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 125 m2 m2
Cách đây 2 năm    1385
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 2 năm    1529
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 2 năm    1595
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 2 năm    1396
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 230 m m2
Cách đây 2 năm    1441
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 2 năm    1436
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 2 năm    1381
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 2 năm    1341
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 2 năm    1496
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 2 năm    1429
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 2 năm    1309
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 2 năm    1487
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 2 năm    1456
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 2 năm    1174
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 2 năm    1325
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 110 m m2
Cách đây 2 năm    1398
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 2 năm    1415
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 117 m m2
Cách đây 2 năm    1474
Giá: 6.9 tỷ
Diện tích: 534 m m2
Cách đây 2 năm    1387
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 2 năm    1419
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 2 năm    1258
Giá: 9.2 tỷ
Diện tích: 180 m2 m2
Cách đây 2 năm    1528
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 291 m2 m2
Cách đây 2 năm    1441
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 2 năm    1399
Giá: 6.5 tỷ
Diện tích: 127 m2 m2
Cách đây 2 năm    1491
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 2 năm    1405
Giá: 8.7 tỷ
Diện tích: 120 m2
Cách đây 2 năm    1354
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 133 m2
Cách đây 2 năm    1412
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 2 năm    1227
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 2 năm    1483
Giá: 7.4 tỷ
Diện tích: 85 m2
Cách đây 2 năm    1246
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 2 năm    1488
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 2 năm    1455
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 2 năm    1268
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1153
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 7 năm    1228
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 2 năm    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 2 năm    1523
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 2 năm    1353
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 2 năm    1435
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 2 năm    1453
Giá: 16.8 tỷ
Diện tích: 378 m2
Cách đây 2 năm    1651
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 5 năm    899
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 6 năm    1229
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Cẩm Lệ
20,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    72
Bán đất mặt tiền Diện tích: 225m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 2 tháng    55
Bán nhà mặt phố Diện tích: 138m2
Q. Hải Châu
11,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    66
Bán đất mặt tiền Diện tích: 125m2
Q. Thanh Khê
9,8 tỷ
Cách đây 2 tháng    65
Bán biệt thự Diện tích: 270m2
Q. Ngũ Hành Sơn
28,7 tỷ
Cách đây 1 tháng    40
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m22
Q. Thanh Khê
12,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    57
Bán nhà mặt phố Diện tích: 338,2m2
Q. Thanh Khê
50 tỷ
Cách đây 1 tháng    38
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
12,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    43
Bán biệt thự Diện tích: 300m2
Q. Cẩm Lệ
24,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    77
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    68
Bán nhà mặt phố Diện tích: 50m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 3 tháng    74
Bán nhà mặt phố Diện tích: 60m2
Q. Hải Châu
7 tỷ
Cách đây 3 tháng    65
Bán nhà mặt phố Diện tích: 95,6m2
Q. Hải Châu
25,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    63
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
8,1 tỷ
Cách đây 3 tháng    65
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
17 tỷ
Cách đây 3 tháng    31
Bán nhà mặt phố Diện tích: 2642
Q. Hải Châu
78 tỷ
Cách đây 2 tháng    58
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
16,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    67
Bán nhà mặt phố Diện tích: 67m2
Q. Thanh Khê
12,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    10
Bán đất mặt tiền Diện tích: 153m2
Q. Thanh Khê
17,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    72
Bán đất mặt tiền Diện tích: 264m2
Q. Hải Châu
68 tỷ
Cách đây 3 tháng    62
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Thanh Khê
9,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    55
Bán đất mặt tiền Diện tích: 86m2
Q. Hải Châu
13,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    49
Bán đất mặt tiền Diện tích: 316,7m2
Q. Sơn Trà
16 tỷ
Cách đây 3 tháng    66
Bán nhà mặt phố Diện tích: 105,8m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 3 tháng    47
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
21 tỷ
Cách đây 3 tháng    51
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Sơn Trà
27 tỷ
Cách đây 3 tháng    55
Bán nhà mặt phố Diện tích: 532,5m2
Q. Hải Châu
145tr/m2
Cách đây 8 tháng    198
Bán đất mặt tiền Diện tích: 190m2
Q. Sơn Trà
24 tỷ
Cách đây 9 tháng    203

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...