Thành viên
4
Tin đăng
1.024
Tin VIP  
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 tháng    106
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 2 tháng    366
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 2 tháng    104
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 2 tháng    132
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 2 tháng    110
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 2 tháng    95
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 tháng    106
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 2 tháng    117
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 2 tháng    82
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 2 tháng    108
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 tháng    113
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 tháng    104
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 2 tháng    150
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 2 tháng    87
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 2 tháng    97
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 2 tháng    128
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 2 tháng    86
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 tháng    82
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 2 tháng    78
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 6 tháng    100
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 6 tháng    143
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 6 tháng    123
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 6 tháng    366
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 6 tháng    429
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 6 tháng    149
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 6 tháng    129
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 6 tháng    109
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 6 tháng    117
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 7 tháng    94
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 7 tháng    89
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 7 tháng    81
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 7 tháng    80
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 7 tháng    79
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 7 tháng    78
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 7 tháng    78
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 7 tháng    73
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 7 tháng    97
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 7 tháng    84
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 8 tháng    215
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 10 tháng    199
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 12 tháng    259
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 12 tháng    191
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 1 năm    278
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 1 năm    268
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    216
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 1 năm    192
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 1 năm    203
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 1 năm    184
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 1 năm    256
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 1 năm    180
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 1 năm    178
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 1 năm    196
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 1 năm    202
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 1 năm    145
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 12 tháng    102
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 12 tháng    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 12 tháng    170
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 12 tháng    119
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 12 tháng    110
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 3 năm    699
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 3 năm    546
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 năm    1337
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 3 năm    705
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    731
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 3 năm    653
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 3 năm    505
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 3 năm    975
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 3 năm    490
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 năm    523
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 3 năm    454
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 năm    451
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 3 năm    816
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 3 năm    696
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 3 năm    803
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 3 năm    730
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    792
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 3 năm    760
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 3 năm    808
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 3 năm    1254
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    720
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 3 năm    72
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 4 năm    804
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 4 năm    987
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 4 năm    1041
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    824
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 4 năm    1132
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 4 năm    1123
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    3310
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 4 năm    1894
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 4 năm    985
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 4 năm    1218
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 4 năm    1008
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 4 năm    1144
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 4 năm    1184
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 4 năm    1750
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 4 năm    1124
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 4 năm    1245
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 4 năm    1111
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    936
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 4 năm    987
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 4 năm    959
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 4 năm    1016
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 4 năm    999
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 4 năm    908
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 4 năm    918
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 4 năm    950
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 4 năm    795
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 4 năm    1625
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 4 năm    1027
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1367
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 5 năm    1351
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 5 năm    1089
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 5 năm    1982
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 5 năm    1303
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 5 năm    1167
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 5 năm    1478
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 5 năm    1074
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 5 năm    1242
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 5 năm    1106
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 5 năm    1212
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 5 năm    1001
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 5 năm    1091
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 5 năm    1419
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 6 năm    1158
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 6 năm    1206
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 6 năm    1158
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 6 năm    1267
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 6 năm    1175
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 6 năm    1262
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1015
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 6 năm    1096
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 6 năm    1383
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 1 tiếng    1053
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 1 tiếng    1207
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 1 tiếng    1208
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 1 tiếng    1415
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 1 tiếng    1076
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 1 tiếng    1142
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 1 tiếng    1123
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 1 tiếng    1238
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 1 tiếng    1107
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 1 tiếng    1255
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 1 tiếng    1330
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 1 tiếng    1154
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 1 tiếng    1162
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 1 tiếng    1056
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 1 tiếng    1140
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 1 tiếng    1150
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 1 tiếng    1043
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 1 tiếng    1235
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 1 tiếng    998
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 4 tuần    1147
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 4 tuần    949
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 4 tuần    1146
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 4 tuần    1223
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 4 tuần    1171
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 4 tuần    1022
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 1 tiếng    884
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 5 năm    989
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 1 tiếng    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 4 tuần    1253
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 4 tuần    1131
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 4 tuần    1158
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 3 năm    630
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 4 năm    936
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m22
Q. Cẩm Lệ
13 tỷ
Cách đây 2 tháng    106
Bán đất mặt tiền Diện tích: 2072
Q. Sơn Trà
15 tỷ
Cách đây 2 tháng    366
Bán đất mặt tiền Diện tích: 119m22
Q. Hải Châu
14 tỷ
Cách đây 2 tháng    104
Bán đất mặt tiền Diện tích: 2
Q. Ngũ Hành Sơn
15 tỷ
Cách đây 2 tháng    132
Bán đất mặt tiền Diện tích: 714m22
Q. Ngũ Hành Sơn
67tr/m2
Cách đây 2 tháng    110
Bán đất mặt tiền Diện tích: 94.5m22
Q. Liên Chiểu
3.9 tỷ
Cách đây 2 tháng    95
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m22
Q. Thanh Khê
15 tỷ
Cách đây 2 tháng    106
Bán đất mặt tiền Diện tích: 282m22
Q. Thanh Khê
27 tỷ
Cách đây 2 tháng    117
Bán đất mặt tiền Diện tích: 926m22
Q. Ngũ Hành Sơn
72tr/m2
Cách đây 2 tháng    82
Bán đất mặt tiền Diện tích: 295m22
Q. Thanh Khê
17 tỷ
Cách đây 2 tháng    108
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m22
Q. Sơn Trà
18 tỷ
Cách đây 2 tháng    113
Bán đất mặt tiền Diện tích: 180m22
Q. Liên Chiểu
13 tỷ
Cách đây 2 tháng    104
Bán đất mặt tiền Diện tích: 137m22
Q. Hải Châu
10.5 tỷ
Cách đây 2 tháng    150
Bán đất mặt tiền Diện tích: 93m22
Q. Sơn Trà
6.1 tỷ
Cách đây 2 tháng    87
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m22
Q. Cẩm Lệ
13.5 tỷ
Cách đây 2 tháng    46
Bán đất mặt tiền Diện tích: 438m22
Q. Sơn Trà
120 tỷ
Cách đây 2 tháng    97
Bán đất mặt tiền Diện tích: 170m22
Q. Ngũ Hành Sơn
20 tỷ
Cách đây 2 tháng    128
Bán đất mặt tiền Diện tích: 120m22
Q. Cẩm Lệ
10 tỷ
Cách đây 2 tháng    86
Bán đất mặt tiền Diện tích: 110m22
Q. Sơn Trà
22 tỷ
Cách đây 2 tháng    82
Bán đất mặt tiền Diện tích: 2472
Q. Sơn Trà
24 tỷ
Cách đây 2 tháng    78
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m22
Q. Sơn Trà
215tr/m2
Cách đây 6 tháng    100
Bán đất mặt tiền Diện tích: 97.5m22
Q. Liên Chiểu
2.6 tỷ
Cách đây 6 tháng    80
Bán đất mặt tiền Diện tích: 81m22
Q. Liên Chiểu
3.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    95
Bán đất mặt tiền Diện tích: 214m22
Q. Cẩm Lệ
11 tỷ
Cách đây 6 tháng    143
Bán đất mặt tiền Diện tích: 230m2
Q. Liên Chiểu
14.8 tỷ
Cách đây 6 tháng    123
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m22
Q. Liên Chiểu
10.5 tỷ
Cách đây 6 tháng    366
Bán đất mặt tiền Diện tích: 546m22
Q. Hải Châu
69 tỷ
Cách đây 6 tháng    429
Bán đất mặt tiền Diện tích: 563m22
Q. Sơn Trà
139 tỷ
Cách đây 6 tháng    149

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...