Thành viên
4
Tin đăng
1.177
Tin VIP  
Giá: 20,5 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 2 ngày    11
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 256m m2
Cách đây 2 ngày    125
Giá: 31 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 ngày    216
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 4 ngày    13
Giá: 41 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 4 ngày    19
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 291,7m m2
Cách đây 4 tuần    35
Giá: 6,450 tỷ
Diện tích: 148m m2
Cách đây 1 tháng    34
Giá: 23,5 tỷ
Diện tích: 213,6m m2
Cách đây 2 tháng    68
Giá: 20,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 6 tháng    207
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 6 tháng    222
Giá: 9,8 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 6 tháng    160
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 5 tháng    141
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 6 tháng    168
Giá: 8,1 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 7 tháng    109
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 7 tháng    109
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 7 tháng    118
Giá: 68 tỷ
Diện tích: 264m m2
Cách đây 7 tháng    103
Giá: 13,5 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 7 tháng    88
Giá: 14,7 tỷ
Diện tích: 316,7m m2
Cách đây 4 tháng    39
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 7 tháng    98
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 7 tháng    101
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 1 năm    246
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 năm    40
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 631m m2
Cách đây 1 năm    277
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 1 năm    263
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 1 năm    228
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 151m m2
Cách đây 1 năm    240
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 1 năm    267
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 1 năm    234
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 1 năm    216
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 188m m2
Cách đây 1 năm    237
Giá: 53 tỷ
Diện tích: 383m m2
Cách đây 1 năm    221
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 1 năm    316
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 1 năm    222
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 1 năm    242
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 1 năm    227
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 1 năm    264
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 1 năm    293
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 1 năm    261
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 1 năm    326
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 1 năm    334
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 1 năm    292
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 năm    249
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 2 năm    293
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 2 năm    292
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 2 năm    292
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 2 năm    277
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 2 năm    294
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 năm    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    269
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    292
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 2 năm    269
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 2 năm    284
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    281
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 2 năm    258
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 2 năm    294
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 2 năm    248
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    267
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 1 tháng    14
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 năm    276
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    265
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 2 năm    244
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 2 năm    252
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 2 năm    344
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 2 năm    376
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 2 năm    351
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 2 năm    199
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 2 năm    351
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 2 năm    323
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 2 năm    341
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 2 năm    352
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    408
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 2 năm    370
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 2 năm    338
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 2 năm    350
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 2 năm    311
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 2 năm    347
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 2 năm    332
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 2 năm    346
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 2 năm    339
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 2 năm    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    315
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 2 năm    361
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 2 năm    317
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    552
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 2 năm    805
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 2 năm    498
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 2 năm    691
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 2 năm    435
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 2 năm    436
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    691
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 2 năm    493
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 2 năm    405
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 2 năm    532
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    469
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 năm    515
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 2 năm    921
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 2 năm    461
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 2 năm    434
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 2 năm    461
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 2 năm    472
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    408
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 2 năm    446
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    438
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 3 năm    504
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 3 năm    449
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 3 năm    1113
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 3 năm    1010
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 3 năm    490
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    990
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    493
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    432
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 3 năm    417
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 3 năm    419
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 3 năm    413
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 3 năm    414
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    422
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 3 năm    403
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 3 năm    408
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    384
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 3 năm    417
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 3 năm    399
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 3 năm    563
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    539
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 3 năm    577
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 3 năm    510
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 3 năm    622
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 3 năm    605
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    547
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    544
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 3 năm    516
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 3 năm    528
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 3 năm    510
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 3 năm    615
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 3 năm    500
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 3 năm    515
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 3 năm    629
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 3 năm    574
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    456
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    402
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 3 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    484
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    448
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 3 năm    429
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 5 năm    1143
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    891
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1724
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 5 năm    1069
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1066
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 5 năm    994
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 5 năm    820
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 5 năm    1650
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 5 năm    844
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    936
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 5 năm    776
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    779
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 5 năm    1161
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 5 năm    1017
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 năm    1130
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 5 năm    1103
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1137
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 5 năm    1083
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 5 năm    1152
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 5 năm    1603
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1077
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 5 năm    72
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1141
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 6 năm    1364
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 6 năm    1406
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1220
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 6 năm    1514
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 6 năm    1474
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 6 năm    3640
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 6 năm    2513
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 6 năm    1315
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 6 năm    1753
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 6 năm    1373
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 6 năm    1486
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 6 năm    1704
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 6 năm    2080
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 6 năm    1483
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 6 năm    1571
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 6 năm    1440
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 6 năm    1262
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 6 năm    1296
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 6 năm    1263
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 6 năm    1359
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 6 năm    1300
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 6 năm    1268
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 6 năm    1239
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 6 năm    1296
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 6 năm    1108
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 6 năm    2040
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 6 năm    1349
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 7 năm    1716
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 7 năm    1723
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 7 năm    1405
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 7 năm    2310
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 7 năm    1620
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 7 năm    1449
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 7 năm    1830
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 8 năm    1416
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 8 năm    1531
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 năm    1430
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 8 năm    1525
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 8 năm    1330
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 8 năm    1424
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 8 năm    1766
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 8 năm    1456
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 8 năm    1530
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 8 năm    1479
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 8 năm    1548
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 8 năm    1484
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 8 năm    1620
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 năm    1309
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 8 năm    1406
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 8 năm    1718
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 2 năm    1380
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 2 năm    1563
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 2 năm    1476
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 2 năm    1777
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 2 năm    1384
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 2 năm    1431
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 2 năm    1408
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1588
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 2 năm    1435
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 2 năm    1574
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 2 năm    1638
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 2 năm    1437
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 2 năm    1492
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 2 năm    1397
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 2 năm    1552
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 2 năm    1473
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 2 năm    1348
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 2 năm    1539
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 2 năm    1312
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 2 năm    1458
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 2 năm    1279
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 2 năm    1537
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 2 năm    1561
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 2 năm    1501
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 2 năm    1315
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1193
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 7 năm    1275
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 2 năm    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 2 năm    1576
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 2 năm    1407
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 2 năm    1484
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 5 năm    941
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 6 năm    1275
Bán đất mặt tiền Diện tích: 180m2
Q. Ngũ Hành Sơn
20,5 tỷ
Cách đây 2 ngày    11
Bán đất mặt tiền Diện tích: 256m2
Q. Ngũ Hành Sơn
45 tỷ
Cách đây 2 ngày    125
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m2
Q. Liên Chiểu
11 tỷ
Cách đây 4 ngày    13
Bán đất mặt tiền Diện tích: 73m2
Q. Sơn Trà
6 tỷ
Cách đây 4 ngày    261
Bán đất mặt tiền Diện tích: 291,7m2
Q. Sơn Trà
67 tỷ
Cách đây 4 ngày    224
Bán đất mặt tiền Diện tích: 160m2
Q. Ngũ Hành Sơn
31 tỷ
Cách đây 4 ngày    216
Bán đất mặt tiền Diện tích: 225m2
Q. Ngũ Hành Sơn
29 tỷ
Cách đây 4 ngày    13
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Ngũ Hành Sơn
41 tỷ
Cách đây 4 ngày    19
Bán đất mặt tiền Diện tích: 291,7m2
Q. Sơn Trà
67 tỷ
Cách đây 4 tuần    35
Bán đất mặt tiền Diện tích: 148m2
Q. Liên Chiểu
6,450 tỷ
Cách đây 1 tháng    34
Bán đất mặt tiền Diện tích: 213,6m2
Q. Sơn Trà
23,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    68
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Cẩm Lệ
20,5 tỷ
Cách đây 6 tháng    207
Bán đất mặt tiền Diện tích: 225m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 6 tháng    222
Bán đất mặt tiền Diện tích: 125m2
Q. Thanh Khê
9,8 tỷ
Cách đây 6 tháng    160
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
12,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    141
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 6 tháng    168
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
8,1 tỷ
Cách đây 7 tháng    109
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
16,5 tỷ
Cách đây 7 tháng    109
Bán đất mặt tiền Diện tích: 153m2
Q. Thanh Khê
17,5 tỷ
Cách đây 7 tháng    118
Bán đất mặt tiền Diện tích: 264m2
Q. Hải Châu
68 tỷ
Cách đây 7 tháng    103
Bán đất mặt tiền Diện tích: 86m2
Q. Hải Châu
13,5 tỷ
Cách đây 7 tháng    88
Bán đất mặt tiền Diện tích: 316,7m2
Q. Sơn Trà
14,7 tỷ
Cách đây 4 tháng    39
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
21 tỷ
Cách đây 7 tháng    98
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Sơn Trà
27 tỷ
Cách đây 7 tháng    101
Bán đất mặt tiền Diện tích: 190m2
Q. Sơn Trà
24 tỷ
Cách đây 1 năm    246
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 1 năm    40
Bán đất mặt tiền Diện tích: 631m2
Q. Ngũ Hành Sơn
38 Tỷ
Cách đây 1 năm    277
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 1 năm    263

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...