Thành viên
4
Tin đăng
1.161
Tin VIP  
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 3 ngày    8
Giá: 9,8 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 7 ngày    16
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 2 tuần    20
Giá: 8,1 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tháng    28
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 1 tháng    39
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 1 tháng    41
Giá: 68 tỷ
Diện tích: 264m m2
Cách đây 1 tháng    34
Giá: 13,5 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 1 tháng    24
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 316,7m m2
Cách đây 1 tháng    42
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 1 tháng    24
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 1 tháng    26
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 7 tháng    181
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 7 tháng    40
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 631m m2
Cách đây 8 tháng    198
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 8 tháng    176
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 8 tháng    155
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 151m m2
Cách đây 8 tháng    168
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 8 tháng    197
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 8 tháng    166
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 9 tháng    151
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 188m m2
Cách đây 9 tháng    173
Giá: 53 tỷ
Diện tích: 383m m2
Cách đây 8 tháng    156
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 11 tháng    235
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 9 tháng    138
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 10 tháng    171
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 9 tháng    144
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 10 tháng    188
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 12 tháng    231
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 12 tháng    194
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 12 tháng    250
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 12 tháng    261
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 12 tháng    225
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 12 tháng    184
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 12 tháng    222
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 12 tháng    210
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 12 tháng    225
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 12 tháng    209
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 12 tháng    219
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 11 tháng    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 12 tháng    198
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 12 tháng    222
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 1 năm    195
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 1 năm    212
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    216
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 1 năm    195
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 1 năm    225
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 1 năm    185
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 1 năm    196
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 1 năm    250
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 1 năm    212
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 1 năm    186
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 1 năm    183
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 1 năm    260
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 1 năm    301
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 1 năm    274
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 1 năm    199
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 1 năm    271
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 1 năm    257
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 1 năm    273
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 1 năm    281
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 1 năm    329
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 1 năm    294
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 1 năm    264
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 1 năm    287
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 1 năm    243
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 1 năm    274
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 1 năm    259
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 1 năm    281
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 1 năm    261
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 1 năm    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 1 năm    248
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 1 năm    269
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 1 năm    295
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 1 năm    249
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    446
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 2 năm    731
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 2 năm    423
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 2 năm    575
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 2 năm    369
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 2 năm    352
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    434
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 2 năm    414
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 2 năm    344
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 2 năm    386
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    387
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 năm    421
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 2 năm    726
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 2 năm    383
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 2 năm    353
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 2 năm    389
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 2 năm    364
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 2 năm    335
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 2 năm    355
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    360
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 2 năm    435
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 2 năm    384
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 2 năm    987
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 2 năm    859
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 2 năm    417
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 2 năm    803
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    408
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    364
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    345
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 2 năm    341
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    358
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    339
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 2 năm    335
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 2 năm    312
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 2 năm    344
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 2 năm    325
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 2 năm    480
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    469
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 3 năm    508
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 3 năm    437
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 3 năm    548
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 3 năm    520
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    472
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    472
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 3 năm    440
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 3 năm    452
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 3 năm    439
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 3 năm    531
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 3 năm    433
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 3 năm    436
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 3 năm    512
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 3 năm    488
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    386
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    334
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 3 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    423
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    375
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 3 năm    364
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 4 năm    1045
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    810
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1634
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 5 năm    991
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    979
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 5 năm    917
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 5 năm    748
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 5 năm    1480
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 5 năm    757
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    841
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 5 năm    700
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    699
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 5 năm    1066
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 5 năm    935
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 năm    1050
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 5 năm    1015
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1044
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 5 năm    1008
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 5 năm    1069
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 5 năm    1517
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    998
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 5 năm    72
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1054
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 5 năm    1291
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 5 năm    1312
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1131
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 5 năm    1421
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 5 năm    1401
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    3563
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 5 năm    2403
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 5 năm    1238
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 5 năm    1652
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 5 năm    1288
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 5 năm    1419
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 5 năm    1552
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 5 năm    2013
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 5 năm    1388
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 5 năm    1499
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 5 năm    1350
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    1194
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1222
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 5 năm    1195
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 5 năm    1273
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 5 năm    1232
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 5 năm    1192
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 5 năm    1163
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 5 năm    1229
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 5 năm    1037
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 5 năm    1970
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 5 năm    1272
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1638
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 6 năm    1638
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 6 năm    1331
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 7 năm    2234
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 7 năm    1551
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 7 năm    1387
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 7 năm    1748
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 7 năm    1331
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 7 năm    1464
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1346
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 7 năm    1460
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 7 năm    1251
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 7 năm    1346
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 7 năm    1694
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 7 năm    1378
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 7 năm    1460
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 7 năm    1407
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 7 năm    1475
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 7 năm    1408
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 7 năm    1534
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 7 năm    1244
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 7 năm    1335
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 7 năm    1643
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 2 năm    1313
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 2 năm    1502
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 2 năm    1418
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 2 năm    1698
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 2 năm    1313
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 2 năm    1364
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 2 năm    1347
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1501
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 2 năm    1348
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 2 năm    1507
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 2 năm    1570
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 2 năm    1374
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 2 năm    1412
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 2 năm    1316
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 2 năm    1465
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 2 năm    1399
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 2 năm    1278
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 2 năm    1463
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 2 năm    1235
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 2 năm    1380
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 2 năm    1197
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 2 năm    1455
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 2 năm    1459
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 2 năm    1417
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 2 năm    1249
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1127
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 7 năm    1207
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 2 năm    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 2 năm    1501
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 2 năm    1331
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 2 năm    1410
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 5 năm    873
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 5 năm    1200
Bán đất mặt tiền Diện tích: 225m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 3 ngày    8
Bán đất mặt tiền Diện tích: 125m2
Q. Thanh Khê
9,8 tỷ
Cách đây 7 ngày    16
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 2 tuần    20
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
8,1 tỷ
Cách đây 1 tháng    28
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
16,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    39
Bán đất mặt tiền Diện tích: 153m2
Q. Thanh Khê
17,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    41
Bán đất mặt tiền Diện tích: 264m2
Q. Hải Châu
68 tỷ
Cách đây 1 tháng    34
Bán đất mặt tiền Diện tích: 86m2
Q. Hải Châu
13,5 tỷ
Cách đây 1 tháng    24
Bán đất mặt tiền Diện tích: 316,7m2
Q. Sơn Trà
16 tỷ
Cách đây 1 tháng    42
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
21 tỷ
Cách đây 1 tháng    24
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Sơn Trà
27 tỷ
Cách đây 1 tháng    26
Bán đất mặt tiền Diện tích: 190m2
Q. Sơn Trà
24 tỷ
Cách đây 7 tháng    181
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 7 tháng    40
Bán đất mặt tiền Diện tích: 631m2
Q. Ngũ Hành Sơn
38 Tỷ
Cách đây 8 tháng    198
Bán đất mặt tiền Diện tích: 234m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 8 tháng    176
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Liên Chiểu
7,1 tỷ
Cách đây 8 tháng    155
Bán đất mặt tiền Diện tích: 151m2
Q. Ngũ Hành Sơn
28 tỷ
Cách đây 8 tháng    168
Bán đất mặt tiền Diện tích: 245m2
Q. Liên Chiểu
7,7 tỷ
Cách đây 8 tháng    197
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m2
Q. Sơn Trà
55 tỷ
Cách đây 8 tháng    166
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
15 tỷ
Cách đây 9 tháng    151
Bán đất mặt tiền Diện tích: 188m2
Q. Ngũ Hành Sơn
50 tỷ
Cách đây 9 tháng    173
Bán đất mặt tiền Diện tích: 383m2
Q. Sơn Trà
53 tỷ
Cách đây 8 tháng    156
Bán đất mặt tiền Diện tích: 81,5m2
Q. Sơn Trà
4,2 tỷ
Cách đây 11 tháng    235
Bán đất mặt tiền Diện tích: 51m2
Q. Thanh Khê
3.7 tỷ
Cách đây 9 tháng    138
Bán đất mặt tiền Diện tích: 160m2
Q. Hải Châu
23 tỷ
Cách đây 10 tháng    171
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    144
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Liên Chiểu
19 tỷ
Cách đây 10 tháng    188
Bán đất mặt tiền Diện tích: 2072
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 12 tháng    231

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...