Thành viên
4
Tin đăng
1.228
Tin VIP  
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 2 ngày    13
Giá: 160tr/m2
Diện tích: 344,4m m2
Cách đây 6 ngày    180
Giá: 56 tỷ
Diện tích: 330m m2
Cách đây 6 ngày    240
Giá: 7,2 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 7 ngày    259
Giá: 6,8 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 tuần    241
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 315m m2
Cách đây 1 tháng    661
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 1 tháng    206
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 4 tháng    308
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 193m m2
Cách đây 4 tháng    751
Giá: 15,3 tỷ
Diện tích: 125,4m m2
Cách đây 4 tháng    108
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 164m m2
Cách đây 5 tháng    111
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 5 tháng    135
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 303,5m m2
Cách đây 5 tháng    709
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 5 tháng    4706
Giá: 7,6 tỷ
Diện tích: 79,9m m2
Cách đây 5 tháng    119
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 500m m2
Cách đây 5 tháng    296
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 5 tháng    366
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 tháng    365
Giá: 6,9 tỷ
Diện tích: 222m m2
Cách đây 5 tháng    317
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 5 tháng    298
Giá: 24,5 tỷ
Diện tích: 166m m2
Cách đây 5 tháng    118
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 5 tháng    5591
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 5 tháng    340
Giá: 20,5 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 tháng    123
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 256m m2
Cách đây 5 tháng    291
Giá: 31 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 5 tháng    375
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 5 tháng    111
Giá: 41 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 5 tháng    121
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 291,7m m2
Cách đây 6 tháng    119
Giá: 6,450 tỷ
Diện tích: 148m m2
Cách đây 6 tháng    113
Giá: 23,5 tỷ
Diện tích: 213,6m m2
Cách đây 7 tháng    147
Giá: 20,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 11 tháng    294
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 11 tháng    633
Giá: 9,8 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 11 tháng    238
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 11 tháng    213
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 12 tháng    241
Giá: 8,1 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 12 tháng    179
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 12 tháng    175
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 12 tháng    187
Giá: 68 tỷ
Diện tích: 264m m2
Cách đây 12 tháng    173
Giá: 13,5 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 12 tháng    163
Giá: 14,7 tỷ
Diện tích: 316,7m m2
Cách đây 9 tháng    114
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 12 tháng    173
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 12 tháng    180
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 năm    313
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    40
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 631m m2
Cách đây 2 năm    355
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    301
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 151m m2
Cách đây 2 năm    311
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 2 năm    354
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 2 năm    316
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 2 năm    295
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 188m m2
Cách đây 2 năm    310
Giá: 53 tỷ
Diện tích: 383m m2
Cách đây 2 năm    283
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 2 năm    393
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 2 năm    293
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 2 năm    313
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    299
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 2 năm    334
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 2 năm    363
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 2 năm    334
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 2 năm    396
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 2 năm    407
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    318
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 2 năm    363
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 2 năm    391
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 2 năm    354
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 2 năm    349
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 2 năm    366
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    334
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 2 năm    344
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 2 năm    357
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    353
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 2 năm    327
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 2 năm    318
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    335
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 6 tháng    81
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 năm    351
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    340
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 2 năm    310
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 2 năm    314
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 2 năm    426
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 2 năm    457
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 2 năm    420
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 2 năm    199
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 2 năm    424
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 2 năm    391
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 2 năm    414
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 2 năm    429
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    483
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 2 năm    440
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 2 năm    423
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 2 năm    416
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 2 năm    383
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 2 năm    421
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 2 năm    403
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 2 năm    415
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 2 năm    412
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 2 năm    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    377
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 2 năm    414
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 2 năm    426
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 2 năm    391
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    632
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 3 năm    883
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 3 năm    583
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 3 năm    789
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 3 năm    509
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 3 năm    519
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    776
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 3 năm    556
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 3 năm    486
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 3 năm    624
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    547
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 3 năm    607
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 3 năm    1058
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 3 năm    528
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 3 năm    502
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 3 năm    537
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 3 năm    555
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 3 năm    485
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 3 năm    517
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    513
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 3 năm    587
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 3 năm    512
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 3 năm    1224
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 3 năm    1098
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 3 năm    567
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    1116
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    571
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    504
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 3 năm    493
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 3 năm    492
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 3 năm    482
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 3 năm    481
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    485
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 3 năm    464
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 3 năm    476
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    455
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 3 năm    476
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 3 năm    461
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 3 năm    632
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    613
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 3 năm    648
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 3 năm    576
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 4 năm    697
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 4 năm    674
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 4 năm    615
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 4 năm    624
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 4 năm    580
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 4 năm    596
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 4 năm    584
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 4 năm    691
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 4 năm    574
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 4 năm    577
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 4 năm    704
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 4 năm    648
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 4 năm    528
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    474
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 3 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    547
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 3 năm    519
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 3 năm    492
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 5 năm    1224
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    971
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1788
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 5 năm    1144
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1143
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 5 năm    1060
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 5 năm    901
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 6 năm    1750
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 5 năm    912
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    1005
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 5 năm    841
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    841
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 5 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 6 năm    1222
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 6 năm    1087
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 6 năm    1218
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 6 năm    1181
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1198
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 6 năm    1157
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 6 năm    1218
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 6 năm    1663
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1142
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 6 năm    72
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1224
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 6 năm    1364
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 6 năm    1476
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1290
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 6 năm    1581
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 6 năm    1536
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 6 năm    3705
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 6 năm    2616
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 6 năm    1392
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 6 năm    1830
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 6 năm    1442
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 6 năm    1548
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 6 năm    1828
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 6 năm    2175
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 6 năm    1542
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 6 năm    1642
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 6 năm    1511
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 6 năm    1340
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 6 năm    1365
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 6 năm    1332
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 6 năm    1433
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 6 năm    1386
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 6 năm    1332
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 6 năm    1306
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 6 năm    1360
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 6 năm    1173
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 6 năm    2105
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 6 năm    1418
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 7 năm    1802
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 7 năm    1794
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 7 năm    1467
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 8 năm    2382
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 8 năm    1688
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 8 năm    1522
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 8 năm    1917
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 8 năm    1485
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 8 năm    1594
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 năm    1494
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 8 năm    1583
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 8 năm    1403
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 8 năm    1489
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 8 năm    1835
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 8 năm    1518
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 8 năm    1596
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 8 năm    1565
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 8 năm    1630
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 8 năm    1550
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 8 năm    1687
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 năm    1369
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 8 năm    1473
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 8 năm    1790
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 2 năm    1451
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 2 năm    1635
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 2 năm    1563
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 2 năm    1843
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 2 năm    1459
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 2 năm    1505
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 2 năm    1471
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1656
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 2 năm    1507
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 2 năm    1654
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 2 năm    1700
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 2 năm    1499
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 2 năm    1565
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 2 năm    1472
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 2 năm    1619
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 2 năm    1535
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 2 năm    1413
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 2 năm    1605
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 2 năm    1377
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 3 năm    1525
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 3 năm    1351
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 3 năm    1637
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 3 năm    1639
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 3 năm    1574
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 3 năm    1385
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 2 năm    1253
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 8 năm    1336
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 2 năm    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 3 năm    1661
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 3 năm    1463
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 3 năm    1552
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 6 năm    1006
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 6 năm    1346
Bán đất mặt tiền Diện tích: 91m2
Q. Liên Chiểu
4.5 tỷ
Cách đây 2 ngày    199
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m2
Q. Hải Châu
6 tỷ
Cách đây 2 ngày    13
Bán đất mặt tiền Diện tích: 714m2
Q. Ngũ Hành Sơn
65tr/m2
Cách đây 6 ngày    199
Bán đất mặt tiền Diện tích: 344,4m2
Q. Ngũ Hành Sơn
160tr/m2
Cách đây 6 ngày    180
Bán đất mặt tiền Diện tích: 330m2
Q. Sơn Trà
56 tỷ
Cách đây 6 ngày    240
Bán đất mặt tiền Diện tích: 112m2
Q. Hải Châu
7,2 tỷ
Cách đây 7 ngày    259
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
6,8 tỷ
Cách đây 1 tuần    241
25 tỷ
Cách đây 1 tháng    661
Bán đất mặt tiền Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
14 tỷ
Cách đây 1 tháng    206
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Liên Chiểu
17,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    308
Bán đất mặt tiền Diện tích: 193m2
Q. Thanh Khê
6 tỷ
Cách đây 4 tháng    751
Bán đất mặt tiền Diện tích: 125,4m2
Q. Hải Châu
15,3 tỷ
Cách đây 4 tháng    108
Bán đất mặt tiền Diện tích: 164m2
Q. Thanh Khê
5,8 tỷ
Cách đây 5 tháng    111
Bán đất mặt tiền Diện tích: 225m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 5 tháng    135
Bán đất mặt tiền Diện tích: 303,5m2
Q. Thanh Khê
35 tỷ
Cách đây 5 tháng    709
Bán đất mặt tiền Diện tích: 146,5m2
Q. Liên Chiểu
7.2 tỷ
Cách đây 5 tháng    4706
Bán đất mặt tiền Diện tích: 79,9m2
Q. Thanh Khê
7,6 tỷ
Cách đây 5 tháng    119
Bán đất mặt tiền Diện tích: 500m2
Q. Liên Chiểu
15 Tỷ
Cách đây 5 tháng    296
Bán đất mặt tiền Diện tích: 243m2
Q. Thanh Khê
14 tỷ
Cách đây 5 tháng    366
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Thanh Khê
18 tỷ
Cách đây 5 tháng    365
Bán đất mặt tiền Diện tích: 222m2
Q. Thanh Khê
6,9 tỷ
Cách đây 5 tháng    317
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m22
Q. Thanh Khê
5,8 tỷ
Cách đây 5 tháng    298
Bán đất mặt tiền Diện tích: 166m2
Q. Sơn Trà
24,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    118
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Sơn Trà
21 tỷ
Cách đây 5 tháng    5591
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Thanh Khê
18 tỷ
Cách đây 5 tháng    340
Bán đất mặt tiền Diện tích: 180m2
Q. Ngũ Hành Sơn
20,5 tỷ
Cách đây 5 tháng    123
Bán đất mặt tiền Diện tích: 256m2
Q. Ngũ Hành Sơn
45 tỷ
Cách đây 5 tháng    291
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m2
Q. Liên Chiểu
11 tỷ
Cách đây 5 tháng    90

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...