Thành viên
4
Tin đăng
1.069
Tin VIP  
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 19 tiếng    3
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 1 tuần    20
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 2 tuần    20
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 2 tuần    25
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 2 tuần    22
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 1 tháng    46
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 2 tháng    67
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 1 tháng    60
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 tháng    74
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 2 tháng    44
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 2 tháng    49
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 2 tháng    47
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 2 tháng    36
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 2 tháng    38
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 2 tháng    43
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 2 tháng    45
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 2 tháng    48
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 2 tháng    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 tháng    48
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 3 tháng    50
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 3 tháng    59
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 3 tháng    43
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 6 tháng    201
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 6 tháng    476
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 6 tháng    203
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 6 tháng    233
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 6 tháng    165
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 6 tháng    144
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 6 tháng    157
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 6 tháng    178
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 6 tháng    131
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 6 tháng    160
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 6 tháng    164
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 6 tháng    157
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 6 tháng    232
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 6 tháng    156
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 6 tháng    144
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 6 tháng    175
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 6 tháng    128
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 6 tháng    126
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 6 tháng    118
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 10 tháng    152
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 10 tháng    195
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 10 tháng    172
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 10 tháng    479
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 10 tháng    483
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 10 tháng    191
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 10 tháng    217
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 10 tháng    146
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 10 tháng    156
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 11 tháng    145
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 11 tháng    124
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 11 tháng    130
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 11 tháng    118
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 11 tháng    117
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 11 tháng    117
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 11 tháng    115
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 11 tháng    108
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 11 tháng    146
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 11 tháng    127
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 12 tháng    259
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    238
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 1 năm    303
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 1 năm    225
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 2 năm    320
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 2 năm    296
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    258
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    255
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 2 năm    233
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 2 năm    246
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 2 năm    230
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 2 năm    300
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 2 năm    225
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 2 năm    222
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    240
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 2 năm    243
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    181
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    137
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 1 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 1 năm    207
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 1 năm    163
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 1 năm    144
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 3 năm    754
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 3 năm    587
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 năm    1379
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 3 năm    754
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    771
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 3 năm    704
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 3 năm    543
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 năm    1085
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 3 năm    536
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 năm    565
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 3 năm    494
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 năm    494
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 4 năm    850
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 4 năm    733
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 4 năm    843
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 4 năm    773
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    826
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 4 năm    803
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 4 năm    851
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 4 năm    1301
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    763
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 4 năm    72
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 4 năm    848
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 4 năm    1040
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 4 năm    1088
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    872
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 4 năm    1176
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 4 năm    1167
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    3352
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 4 năm    1993
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 4 năm    1024
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 4 năm    1308
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 4 năm    1050
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 4 năm    1183
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 4 năm    1257
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 4 năm    1793
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 4 năm    1163
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 4 năm    1285
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 4 năm    1145
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    973
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 4 năm    1022
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 4 năm    1000
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 4 năm    1054
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 4 năm    1032
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 4 năm    946
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 4 năm    954
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 4 năm    985
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 4 năm    831
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 4 năm    1716
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 4 năm    1066
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1407
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 5 năm    1403
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 5 năm    1123
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 6 năm    2029
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 6 năm    1337
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 6 năm    1201
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 6 năm    1530
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 6 năm    1109
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 6 năm    1275
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1147
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 6 năm    1250
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 6 năm    1041
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 6 năm    1131
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 6 năm    1457
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 6 năm    1190
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 6 năm    1241
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 6 năm    1195
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 6 năm    1300
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 6 năm    1209
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 6 năm    1305
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1048
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 6 năm    1133
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 6 năm    1419
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 4 tháng    1091
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 4 tháng    1240
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 4 tháng    1250
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 4 tháng    1459
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 4 tháng    1111
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 4 tháng    1168
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 4 tháng    1157
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 4 tháng    1273
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 4 tháng    1142
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 4 tháng    1311
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 4 tháng    1367
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 4 tháng    1186
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 4 tháng    1198
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 4 tháng    1092
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 4 tháng    1179
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 4 tháng    1186
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 4 tháng    1080
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 4 tháng    1269
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 4 tháng    1032
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 5 tháng    1183
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 5 tháng    986
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 5 tháng    1186
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 5 tháng    1259
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 5 tháng    1205
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 5 tháng    1057
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 4 tháng    919
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 6 năm    1022
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 4 tháng    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 5 tháng    1293
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 5 tháng    1162
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 5 tháng    1194
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 4 năm    670
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 4 năm    980
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m2
Q. Cẩm Lệ
11.5 tỷ
Cách đây 19 tiếng    3
Bán đất mặt tiền Diện tích: 1.044m2
Q. Sơn Trà
275 tỷ
Cách đây 1 tuần    20
Bán đất mặt tiền Diện tích: 152m2
Q. Thanh Khê
12 tỷ
Cách đây 2 tuần    20
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Hải Châu
66 tỷ
Cách đây 2 tuần    25
Bán đất mặt tiền Diện tích: 119m2
Q. Hải Châu
14.5 tỷ
Cách đây 2 tuần    22
Bán đất mặt tiền Diện tích: 270m2
Q. Liên Chiểu
10,8 Tỷ
Cách đây 1 tháng    46
Bán đất mặt tiền Diện tích: 295m2
Q. Thanh Khê
17 tỷ
Cách đây 2 tháng    67
Bán đất mặt tiền Diện tích: 103,5m2
Q. Thanh Khê
26 tỷ
Cách đây 1 tháng    60
Bán đất mặt tiền Diện tích: 85m2
Q. Liên Chiểu
2,950 tỷ
Cách đây 2 tháng    59
Bán đất mặt tiền Diện tích: 122m2
Q. Thanh Khê
7 tỷ
Cách đây 2 tháng    52
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m2
Q. Ngũ Hành Sơn
17,3 tỷ
Cách đây 2 tháng    74
Bán đất mặt tiền Diện tích: 147,5m2
Q. Hải Châu
12,6 tỷ
Cách đây 2 tháng    44
Bán đất mặt tiền Diện tích: 197m2
Q. Ngũ Hành Sơn
20 tỷ
Cách đây 2 tháng    49
Bán đất mặt tiền Diện tích: 178m2
Q. Liên Chiểu
5,8 tỷ
Cách đây 2 tháng    47
Bán đất mặt tiền Diện tích: 236,6m2
Q. Hải Châu
29,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    36
Bán đất mặt tiền Diện tích: 230,7m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 2 tháng    38
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m2
Q. Cẩm Lệ
31 tỷ
Cách đây 2 tháng    39
Bán đất mặt tiền Diện tích: 281m2
Q. Sơn Trà
25,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    43
Bán đất mặt tiền Diện tích: 457m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 2 tháng    45
Bán đất mặt tiền Diện tích: 586,4m2
Q. Thanh Khê
105 tỷ
Cách đây 2 tháng    48
Bán đất mặt tiền Diện tích: 1032
Q. Thanh Khê
28 tỷ
Cách đây 2 tháng    3
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    48
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
12 tỷ
Cách đây 3 tháng    49
Bán đất mặt tiền Diện tích: 279m22
Q. Liên Chiểu
26 tỷ
Cách đây 3 tháng    38
Bán đất mặt tiền Diện tích: 597m22
Q. Sơn Trà
180 tỷ
Cách đây 3 tháng    50
Bán đất mặt tiền Diện tích: 206m22
Q. Cẩm Lệ
15 tỷ
Cách đây 3 tháng    59
Bán đất mặt tiền Diện tích: 631m22
Q. Ngũ Hành Sơn
35 tỷ
Cách đây 3 tháng    43
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m22
Q. Cẩm Lệ
13 tỷ
Cách đây 6 tháng    201

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...