Thành viên
4
Tin đăng
1.276
Tin VIP  
Giá: 12,8 Tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 3 tuần    30
Giá: 3,2 Tỷ
Diện tích: 76,5m2 m2
Cách đây 1 tháng    48
Giá: 5,2 Tỷ
Diện tích: 114m m2
Cách đây 1 tháng    34
Giá: 14 Tỷ
Diện tích: 240m m2
Cách đây 2 tháng    44
Giá: 6,9 Tỷ
Diện tích: 182m m2
Cách đây 2 tháng    459
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 2 tháng    46
Giá: 46 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 2 tháng    332
Giá: 150 Tỷ
Diện tích: 1094m m2
Cách đây 2 tháng    55
Giá: 170tr/m2
Diện tích: 327,5m m2
Cách đây 2 tháng    589
Giá: 10.2 Tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 2 tháng    20
Giá: 6,5 Tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 3 tháng    58
Giá: 37,5 tỷ
Diện tích: 1872m m2
Cách đây 3 tháng    320
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 3 tháng    75
Giá: 181 tỷ
Diện tích: 515,4m m2
Cách đây 3 tháng    90
Giá: 7,5 tỷ
Diện tích: 87,8m m2
Cách đây 3 tháng    600
Giá: 60tr/m2
Diện tích: 800m m2
Cách đây 3 tháng    56
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 312m m2
Cách đây 2 tháng    83
Giá: 9,5 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 3 tháng    60
Giá: 7,2 tỷ
Diện tích: 110m m2
Cách đây 3 tháng    68
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 3 tháng    3745
Giá: 85,5 tỷ
Diện tích: 534m m2
Cách đây 3 tháng    75
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 3 tháng    50
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 193m m2
Cách đây 3 tháng    786
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 4 tháng    81
Giá: 160tr/m2
Diện tích: 344,4m m2
Cách đây 4 tháng    522
Giá: 56 tỷ
Diện tích: 330m m2
Cách đây 4 tháng    332
Giá: 7,2 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 4 tháng    484
Giá: 6,8 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 4 tháng    410
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 315m m2
Cách đây 5 tháng    794
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 5 tháng    271
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 7 tháng    370
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 193m m2
Cách đây 8 tháng    807
Giá: 15,3 tỷ
Diện tích: 125,4m m2
Cách đây 8 tháng    154
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 164m m2
Cách đây 8 tháng    159
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 8 tháng    188
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 303,5m m2
Cách đây 8 tháng    764
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 8 tháng    6522
Giá: 7,6 tỷ
Diện tích: 79,9m m2
Cách đây 8 tháng    171
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 500m m2
Cách đây 8 tháng    349
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 243m m2
Cách đây 8 tháng    425
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 8 tháng    423
Giá: 6,9 tỷ
Diện tích: 222m m2
Cách đây 8 tháng    365
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 9 tháng    298
Giá: 24,5 tỷ
Diện tích: 166m m2
Cách đây 9 tháng    159
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 9 tháng    5626
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 9 tháng    340
Giá: 20,5 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 9 tháng    164
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 256m m2
Cách đây 9 tháng    342
Giá: 31 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 9 tháng    427
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 9 tháng    150
Giá: 41 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 9 tháng    168
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 291,7m m2
Cách đây 10 tháng    155
Giá: 6,450 tỷ
Diện tích: 148m m2
Cách đây 10 tháng    153
Giá: 23,5 tỷ
Diện tích: 213,6m m2
Cách đây 10 tháng    191
Giá: 20,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 1 năm    316
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 1 năm    684
Giá: 9,8 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 1 năm    279
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 1 năm    216
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 1 năm    285
Giá: 8,1 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    223
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 1 năm    219
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 1 năm    235
Giá: 68 tỷ
Diện tích: 264m m2
Cách đây 1 năm    219
Giá: 13,5 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 1 năm    205
Giá: 14,7 tỷ
Diện tích: 316,7m m2
Cách đây 12 tháng    161
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 1 năm    224
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 1 năm    226
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 năm    362
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    40
Giá: 38 Tỷ
Diện tích: 631m m2
Cách đây 2 năm    403
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 2 năm    387
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 151m m2
Cách đây 2 năm    361
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 2 năm    416
Giá: 55 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 2 năm    366
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 2 năm    343
Giá: 50 tỷ
Diện tích: 188m m2
Cách đây 2 năm    352
Giá: 53 tỷ
Diện tích: 383m m2
Cách đây 2 năm    327
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 2 năm    439
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 2 năm    340
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 2 năm    357
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    348
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 2 năm    382
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 2 năm    398
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 2 năm    374
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 2 năm    441
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 2 năm    452
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 2 năm    405
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    359
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 2 năm    412
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 2 năm    448
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 2 năm    406
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 2 năm    399
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 2 năm    411
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    382
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 2 năm    403
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 2 năm    390
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 2 năm    403
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    392
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 2 năm    373
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 2 năm    418
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 2 năm    368
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 năm    377
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 10 tháng    127
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 năm    402
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    382
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 2 năm    361
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 2 năm    354
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 2 năm    474
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 2 năm    504
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 2 năm    462
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 2 năm    199
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 2 năm    475
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 3 năm    437
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 3 năm    457
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 3 năm    471
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 3 năm    529
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 3 năm    487
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 3 năm    471
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 3 năm    462
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 3 năm    432
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 3 năm    464
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 3 năm    449
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 3 năm    464
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 3 năm    456
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 3 năm    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 3 năm    414
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 3 năm    459
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 3 năm    470
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 3 năm    435
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    700
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 3 năm    931
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 3 năm    639
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 3 năm    851
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 3 năm    557
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 3 năm    567
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    829
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 3 năm    605
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 3 năm    533
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 3 năm    677
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    593
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 3 năm    664
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 3 năm    1120
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 3 năm    569
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 3 năm    548
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 3 năm    580
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 3 năm    609
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 3 năm    536
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 3 năm    561
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 3 năm    566
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 3 năm    758
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 3 năm    556
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 3 năm    1290
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 3 năm    1150
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 3 năm    614
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    1254
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    620
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 3 năm    552
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 3 năm    536
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 3 năm    532
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 3 năm    529
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 3 năm    549
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    534
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 3 năm    514
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 3 năm    520
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 3 năm    497
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 3 năm    522
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 3 năm    500
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 3 năm    682
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 4 năm    659
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 4 năm    701
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 4 năm    620
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 4 năm    742
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 4 năm    720
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 4 năm    656
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 4 năm    669
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 4 năm    627
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 4 năm    641
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 4 năm    630
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 4 năm    734
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 4 năm    617
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 4 năm    618
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 4 năm    749
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 4 năm    699
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 4 năm    570
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 4 năm    529
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 4 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 4 năm    591
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 4 năm    590
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 4 năm    541
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 6 năm    1274
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 6 năm    1028
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 6 năm    1834
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 6 năm    1183
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1186
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 6 năm    1107
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 6 năm    946
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 6 năm    1802
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 6 năm    957
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 6 năm    1048
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 6 năm    882
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 6 năm    886
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 6 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 6 năm    1268
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 6 năm    1135
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 6 năm    1259
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 6 năm    1225
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1240
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 6 năm    1210
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 6 năm    1267
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 6 năm    1708
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1185
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 6 năm    72
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 6 năm    1278
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 6 năm    1364
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 6 năm    1522
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 6 năm    1339
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 6 năm    1630
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 6 năm    1582
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 6 năm    3755
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 7 năm    2686
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 7 năm    1447
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 7 năm    1877
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 7 năm    1494
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 7 năm    1597
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 7 năm    1891
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 7 năm    2219
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 7 năm    1584
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 7 năm    1686
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 7 năm    1555
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 7 năm    1389
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 7 năm    1415
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 7 năm    1378
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 7 năm    1485
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 7 năm    1435
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 7 năm    1380
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 7 năm    1356
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 7 năm    1414
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 7 năm    1219
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 7 năm    2148
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 7 năm    1478
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 7 năm    1856
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 7 năm    1841
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 7 năm    1517
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 8 năm    2454
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 8 năm    1744
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 8 năm    1571
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 8 năm    1959
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 8 năm    1533
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 8 năm    1638
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 năm    1551
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 8 năm    1623
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 8 năm    1455
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 8 năm    1533
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 8 năm    1881
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 8 năm    1559
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 8 năm    1642
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 8 năm    1613
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 8 năm    1667
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 8 năm    1593
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 8 năm    1730
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 8 năm    1409
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 8 năm    1518
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 8 năm    1842
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 3 năm    1496
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 3 năm    1688
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 3 năm    1611
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 3 năm    1886
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 3 năm    1503
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 3 năm    1545
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 3 năm    1513
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 3 năm    1705
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 3 năm    1565
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 3 năm    1694
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 3 năm    1744
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 3 năm    1537
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 3 năm    1616
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 3 năm    1514
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 3 năm    1669
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 3 năm    1582
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 3 năm    1456
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 3 năm    1653
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 3 năm    1423
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 3 năm    1567
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 3 năm    1404
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 3 năm    1690
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 3 năm    1688
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 3 năm    1624
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 3 năm    1437
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 3 năm    1296
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 8 năm    1379
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 3 năm    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 3 năm    1712
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 3 năm    1499
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 3 năm    1595
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 6 năm    1051
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 7 năm    1393
Bán đất mặt tiền Diện tích: 200m2
Q. Thanh Khê
12,8 Tỷ
Cách đây 3 tuần    30
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
11,5 Tỷ
Cách đây 3 tuần    26
Bán đất mặt tiền Diện tích: 76,5m22
Q. Liên Chiểu
3,2 Tỷ
Cách đây 1 tháng    48
Bán đất mặt tiền Diện tích: 114m2
Q. Liên Chiểu
5,2 Tỷ
Cách đây 1 tháng    34
Bán đất mặt tiền Diện tích: 240m2
Q. Liên Chiểu
14 Tỷ
Cách đây 2 tháng    44
Bán đất mặt tiền Diện tích: 182m2
Q. Thanh Khê
6,9 Tỷ
Cách đây 2 tháng    459
Bán đất mặt tiền Diện tích: 80m2
Q. Liên Chiểu
3 Tỷ
Cách đây 2 tháng    46
Bán đất mặt tiền Diện tích: 270m2
Q. Sơn Trà
46 Tỷ
Cách đây 2 tháng    332
Bán đất mặt tiền Diện tích: 1094m2
Q. Sơn Trà
150 Tỷ
Cách đây 2 tháng    55
Bán đất mặt tiền Diện tích: 327,5m2
Q. Sơn Trà
170tr/m2
Cách đây 2 tháng    589
Bán đất mặt tiền Diện tích: 125m2
Q. Thanh Khê
10.2 Tỷ
Cách đây 2 tháng    20
Bán đất mặt tiền Diện tích: 117m2
Q. Cẩm Lệ
3,950 Tỷ
Cách đây 2 tháng    61
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m2
Q. Thanh Khê
6,5 Tỷ
Cách đây 3 tháng    58
Bán đất mặt tiền Diện tích: 1872m2
Q. Cẩm Lệ
37,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    320
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
11 tỷ
Cách đây 3 tháng    75
Bán đất mặt tiền Diện tích: 515,4m2
Q. Sơn Trà
181 tỷ
Cách đây 3 tháng    90
Bán đất mặt tiền Diện tích: 87,8m2
Q. Sơn Trà
7,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    600
Bán đất mặt tiền Diện tích: 800m2
Q. Thanh Khê
60tr/m2
Cách đây 3 tháng    56
Bán đất mặt tiền Diện tích: 312m2
Q. Liên Chiểu
12 tỷ
Cách đây 2 tháng    83
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Thanh Khê
9,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    60
Bán đất mặt tiền Diện tích: 110m2
Q. Sơn Trà
7,2 tỷ
Cách đây 3 tháng    68
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Sơn Trà
23 tỷ
Cách đây 3 tháng    3745
Bán đất mặt tiền Diện tích: 534m2
Q. Sơn Trà
85,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    75
Bán đất mặt tiền Diện tích: 180m2
Q. Hải Châu
55 tỷ
Cách đây 3 tháng    50
Bán đất mặt tiền Diện tích: 193m2
Q. Hải Châu
16 tỷ
Cách đây 3 tháng    786
Bán đất mặt tiền Diện tích: 91m2
Q. Liên Chiểu
4.5 tỷ
Cách đây 4 tháng    678
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m2
Q. Hải Châu
6 tỷ
Cách đây 4 tháng    81
Bán đất mặt tiền Diện tích: 714m2
Q. Ngũ Hành Sơn
65tr/m2
Cách đây 4 tháng    394

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Đống Đa
- Bán Khách Sạn 2 Mặt Tiền Trung Tâm TP Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÀ NẴNG
Võ Nguyên Giáp
Mặt tiền đường Hồ Nghinh vị trí vip cách biển vài bước chân....
BÁN KHÁCH SẠN BIỂN PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÀ NẴNG
Võ Nguyên Giáp
Bán Khách Sạn VIEW Biển Đường Võ Nguyên Giáp Đà Nẵng Diện tích đất 15×40= 600m2. Có giấy chứng nhận 4 sao của tổng cục du lịch. ...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH PHỐ TÂY AN THƯỢNG
Phố Tây An Thượng 29
10 tầng, 40 phòng, chuẩn khách sạn 3 sao. Diện tích: 9.5x18m = 171m2 Khách sạn cách bãi biển 10 phút đi bộ....

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...