Thành viên
4
Tin đăng
1.117
Tin VIP  
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 2 tháng    76
Giá: 4,2 tỷ
Diện tích: 81,5m m2
Cách đây 3 tháng    81
Giá: 3.7 tỷ
Diện tích: 51m m2
Cách đây 6 ngày    11
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 3 tuần    32
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 2 tháng    45
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 2 tháng    59
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 3 tháng    99
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 145,4m m2
Cách đây 3 tháng    75
Giá: 43 tỷ
Diện tích: 303m m2
Cách đây 3 tháng    115
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 156m m2
Cách đây 3 tháng    94
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 3 tháng    90
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 3 tháng    75
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 3 tháng    92
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 192,5m m2
Cách đây 3 tháng    79
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 3 tháng    96
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 4 tháng    91
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 145m m2
Cách đây 4 tháng    91
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 tháng    1
Giá: 15,5 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 4 tháng    74
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 tháng    107
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 4 tháng    72
Giá: 112 tỷ
Diện tích: 513,6m m2
Cách đây 4 tháng    83
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 4 tháng    81
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 482m m2
Cách đây 4 tháng    69
Giá: 125 tỷ
Diện tích: 799m m2
Cách đây 4 tháng    90
Giá: 26,5 tỷ
Diện tích: 488,9m m2
Cách đây 4 tháng    76
Giá: 67 tỷ
Diện tích: 207m m2
Cách đây 4 tháng    75
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 290m m2
Cách đây 4 tháng    90
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 4 tháng    86
Giá: 29 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 4 tháng    72
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 4 tháng    75
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 153m m2
Cách đây 4 tháng    66
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 200m m2
Cách đây 6 tháng    129
Giá: 275 tỷ
Diện tích: 1.044m m2
Cách đây 6 tháng    159
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 152m m2
Cách đây 6 tháng    147
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 6 tháng    153
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 6 tháng    135
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 7 tháng    145
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m m2
Cách đây 7 tháng    159
Giá: 26 tỷ
Diện tích: 103,5m m2
Cách đây 7 tháng    154
Giá: 17,3 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 7 tháng    184
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 7 tháng    146
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 197m m2
Cách đây 7 tháng    139
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 8 tháng    150
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 7 tháng    126
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 8 tháng    134
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 281m m2
Cách đây 8 tháng    135
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 8 tháng    138
Giá: 105 tỷ
Diện tích: 586,4m m2
Cách đây 8 tháng    132
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 103 m2
Cách đây 8 tháng    3
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 8 tháng    132
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 597m2 m2
Cách đây 8 tháng    148
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 206m2 m2
Cách đây 8 tháng    163
Giá: 35 tỷ
Diện tích: 631m2 m2
Cách đây 8 tháng    128
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 11 tháng    300
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 207 m2
Cách đây 11 tháng    590
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 11 tháng    291
Giá: 15 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 11 tháng    342
Giá: 67tr/m2
Diện tích: 714m2 m2
Cách đây 11 tháng    253
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 11 tháng    223
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 11 tháng    265
Giá: 27 tỷ
Diện tích: 282m2 m2
Cách đây 11 tháng    274
Giá: 72tr/m2
Diện tích: 926m2 m2
Cách đây 11 tháng    221
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 295m2 m2
Cách đây 11 tháng    247
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 11 tháng    259
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 11 tháng    264
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 11 tháng    417
Giá: 6.1 tỷ
Diện tích: 93m2 m2
Cách đây 11 tháng    247
Giá: 120 tỷ
Diện tích: 438m2 m2
Cách đây 11 tháng    217
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 170m2 m2
Cách đây 11 tháng    261
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 120m2 m2
Cách đây 11 tháng    214
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 110m2 m2
Cách đây 11 tháng    209
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 247 m2
Cách đây 11 tháng    208
Giá: 215tr/m2
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 1 năm    234
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 214m2 m2
Cách đây 1 năm    294
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 1 năm    259
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 1 năm    664
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 1 năm    654
Giá: 139 tỷ
Diện tích: 563m2 m2
Cách đây 1 năm    287
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 1 năm    423
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 1 năm    245
Giá: 13.5 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 1 năm    237
Giá: TL
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 1 năm    228
Giá: 150tr/m2
Diện tích: 303m2 m2
Cách đây 1 năm    210
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 220m2 m2
Cách đây 1 năm    215
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 146m2 m2
Cách đây 1 năm    208
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    227
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 1 năm    210
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 240m2 m2
Cách đây 1 năm    200
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m2 m2
Cách đây 1 năm    188
Giá: 27.5 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 1 năm    229
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 1 năm    205
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 174m2 m2
Cách đây 1 năm    345
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 200m2 m2
Cách đây 2 năm    338
Giá: TL
Diện tích: 102.9m2 m2
Cách đây 2 năm    378
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 75m2 m2
Cách đây 2 năm    305
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 2 năm    408
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 465.4m2 m2
Cách đây 2 năm    384
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    342
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    344
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 164m2 m2
Cách đây 2 năm    316
Giá: 28tr/m2
Diện tích: 705m2 m2
Cách đây 2 năm    326
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 2 năm    312
Giá: 220tr/m2
Diện tích: 515.4m2 m2
Cách đây 2 năm    382
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 312.75m2 m2
Cách đây 2 năm    308
Giá: 135 tỷ
Diện tích: 481.1m2 m2
Cách đây 2 năm    308
Giá: 185tr/m2
Diện tích: 3.207m2 m2
Cách đây 2 năm    337
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 2 năm    337
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    264
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 2 năm    217
Giá: 9.5 tỷ
Diện tích: 184m2 m2
Cách đây 2 năm    89
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 207m2 m2
Cách đây 2 năm    294
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 127m2 m2
Cách đây 2 năm    248
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 2 năm    234
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 235m m2
Cách đây 4 năm    865
Giá: 3.75 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 4 năm    671
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1476
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 247m m2
Cách đây 4 năm    853
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    852
Giá: TL
Diện tích: 211m m2
Cách đây 4 năm    781
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 260m m2
Cách đây 4 năm    619
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 160m m2
Cách đây 4 năm    1272
Giá: 285 triệu/m2
Diện tích: 325m m2
Cách đây 4 năm    625
Giá: giá 11 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: 148 triệu/m2
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    663
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 120m m2
Cách đây 4 năm    574
Giá: 7.6 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 năm    573
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 4 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 4 năm    939
Giá: giá TL
Diện tích: 3718m m2
Cách đây 4 năm    817
Giá: 170 triệu/m2
Diện tích: 162m m2
Cách đây 4 năm    926
Giá: 290 triệu/m2
Diện tích: 324m m2
Cách đây 4 năm    860
Giá: 23.5 tỷ
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    902
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 4 năm    882
Giá: 220 trệu/m2
Diện tích: 504m m2
Cách đây 4 năm    933
Giá: 210 tỷ
Diện tích: 1485m m2
Cách đây 4 năm    1392
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    856
Giá: 85 triệu/m2
Diện tích: 1808m m2
Cách đây 4 năm    72
Giá: 3.2 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 4 năm    924
Giá: TL
Diện tích: 174m m2
Cách đây 4 năm    1134
Giá: 44 tỷ
Diện tích: 305m m2
Cách đây 4 năm    1175
Giá: TL
Diện tích: 250m m2
Cách đây 4 năm    974
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 4 năm    1269
Giá: TL
Diện tích: 189m m2
Cách đây 5 năm    1255
Giá: TL
Diện tích: 180m m2
Cách đây 5 năm    3434
Giá: 20 triệu/m2
Diện tích: 750m m2
Cách đây 5 năm    2122
Giá: TL
Diện tích: 465m m2
Cách đây 5 năm    1105
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 300m m2
Cách đây 5 năm    1426
Giá: 4.4 tỷ
Diện tích: 100 m2
Cách đây 5 năm    1133
Giá: 80 triệu/m2
Diện tích: 501m m2
Cách đây 5 năm    1278
Giá: 8,5 tỷ
Diện tích: 175m m2
Cách đây 5 năm    1370
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 5 năm    1886
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 5 năm    1249
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 5 năm    1367
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 5 năm    1222
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 5 năm    1053
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 5 năm    1101
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 5 năm    1080
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 5 năm    1134
Giá: 1.9 tỷ
Diện tích: 85m2 m2
Cách đây 5 năm    1107
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 5 năm    1036
Giá: TL
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 5 năm    1035
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 5 năm    1065
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 5 năm    906
Giá: TL
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 5 năm    1851
Giá: 23 triệu/m2
Diện tích: 117.5m2 m2
Cách đây 5 năm    1148
Giá: 1.45 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 5 năm    1495
Giá: 4.2 tỷ
Diện tích: 90m2 m2
Cách đây 5 năm    1497
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 5 năm    1201
Giá: 2.75 tỷ
Diện tích: 173m2 m2
Cách đây 6 năm    2113
Giá: 25 triệu/m2
Diện tích: 730m2 m2
Cách đây 6 năm    1419
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 870m2, 400m2, 300m2 m2
Cách đây 6 năm    1275
Giá: 54.1 tỷ
Diện tích: 763 m m2
Cách đây 6 năm    1615
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 6 năm    1189
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 6 năm    1351
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1221
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 290 m m2
Cách đây 6 năm    1329
Giá: 101 tỷ
Diện tích: 1269 m m2
Cách đây 6 năm    1119
Giá: 2.4 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 6 năm    1215
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 262 m m2
Cách đây 6 năm    1540
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 6 năm    1263
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 6.5x20 m m2
Cách đây 6 năm    1330
Giá: 500 tỷ
Diện tích: 62540 m m2
Cách đây 6 năm    1281
Giá: 55.3 tỷ
Diện tích: 790m,620m m2
Cách đây 6 năm    1372
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 6 năm    1289
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 6 năm    1398
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 200 m m2
Cách đây 6 năm    1132
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 6 năm    1215
Giá: 450 triệu
Diện tích: 84 m m2
Cách đây 6 năm    1507
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 10 tháng    1178
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 10 tháng    1378
Giá: 39.6 tỷ
Diện tích: 440 m m2
Cách đây 10 tháng    1321
Giá: 215 tỷ
Diện tích: 9000 m m2
Cách đây 10 tháng    1555
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 940 m m2
Cách đây 10 tháng    1189
Giá: 484 tỷ
Diện tích: 620 m m2
Cách đây 10 tháng    1243
Giá: 47.3 tỷ
Diện tích: 1700 m m2
Cách đây 10 tháng    1232
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1359
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 10 tháng    1226
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1396
Giá: 85.6 tỷ
Diện tích: 940 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1443
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 390 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1268
Giá: 47 tỷ
Diện tích: 420 m m2
Cách đây 10 tháng    1283
Giá: 34.5 tỷ
Diện tích: 4900 m m2
Cách đây 10 tháng    1182
Giá: 84 tỷ
Diện tích: 6200 m m2
Cách đây 10 tháng    1326
Giá: 110 tỷ
Diện tích: 2700m m2
Cách đây 10 tháng    1273
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 10 tháng    1162
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 1200 m m2
Cách đây 10 tháng    1346
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 250 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1112
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 11 tháng    1262
Giá: 5.5 tỷ
Diện tích: 200 m2
Cách đây 11 tháng    1066
Giá: 5.4 tỷ
Diện tích: 153 m2
Cách đây 11 tháng    1297
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 2.077 m2 m2
Cách đây 11 tháng    1334
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 78 m2 m2
Cách đây 11 tháng    1283
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 302 m2 m2
Cách đây 11 tháng    1132
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 300 m2 m2
Cách đây 10 tháng    1000
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 6 năm    1090
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 329 m m2
Cách đây 10 tháng    254
Giá: 2.2 tỷ
Diện tích: 10x20m m2
Cách đây 11 tháng    1376
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 11 tháng    1224
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 11 tháng    1277
Giá: giá 83 triệu/m2
Diện tích: 125 m2
Cách đây 4 năm    750
Giá: TL
Diện tích: 1019m m2
Cách đây 5 năm    1069
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
15 tỷ
Cách đây 2 tháng    76
Bán đất mặt tiền Diện tích: 81,5m2
Q. Sơn Trà
4,2 tỷ
Cách đây 3 tháng    81
Bán đất mặt tiền Diện tích: 51m2
Q. Thanh Khê
3.7 tỷ
Cách đây 6 ngày    11
Bán đất mặt tiền Diện tích: 160m2
Q. Hải Châu
23 tỷ
Cách đây 3 tuần    32
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 2 tháng    45
Bán đất mặt tiền Diện tích: 162m2
Q. Liên Chiểu
19 tỷ
Cách đây 2 tháng    59
Bán đất mặt tiền Diện tích: 2072
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    99
Bán đất mặt tiền Diện tích: 145,4m2
Q. Sơn Trà
20 tỷ
Cách đây 3 tháng    75
Bán đất mặt tiền Diện tích: 303m2
Q. Thanh Khê
43 tỷ
Cách đây 3 tháng    115
Bán đất mặt tiền Diện tích: 156m2
Q. Ngũ Hành Sơn
19 tỷ
Cách đây 3 tháng    94
Bán đất mặt tiền Diện tích: 59m2
Q. Hải Châu
5,950 tỷ
Cách đây 3 tháng    90
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Ngũ Hành Sơn
30 tỷ
Cách đây 3 tháng    75
Bán đất mặt tiền Diện tích: 216,8m2
Q. Liên Chiểu
11,5 tỷ
Cách đây 3 tháng    92
Bán đất mặt tiền Diện tích: 192,5m2
Q. Ngũ Hành Sơn
12 tỷ
Cách đây 3 tháng    79
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m2
Q. Thanh Khê
13 tỷ
Cách đây 3 tháng    96
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Liên Chiểu
24 tỷ
Cách đây 4 tháng    91
Bán đất mặt tiền Diện tích: 145m2
Q. Ngũ Hành Sơn
11,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    91
Bán đất mặt tiền Diện tích: 351m2
Q. Liên Chiểu
36 tỷ
Cách đây 2 tháng    1
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Sơn Trà
15,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    74
Bán đất mặt tiền Diện tích: 250m2
Q. Thanh Khê
25,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    107
Bán đất mặt tiền Diện tích: 118m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    72
Bán đất mặt tiền Diện tích: 513,6m2
Q. Sơn Trà
112 tỷ
Cách đây 4 tháng    83
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
3.9 tỷ
Cách đây 4 tháng    81
Bán đất mặt tiền Diện tích: 482m2
H. Hòa Vang
9 tỷ
Cách đây 4 tháng    69
Bán đất mặt tiền Diện tích: 799m2
Q. Thanh Khê
125 tỷ
Cách đây 4 tháng    90
Bán đất mặt tiền Diện tích: 488,9m2
Q. Ngũ Hành Sơn
26,5 tỷ
Cách đây 4 tháng    76
Bán đất mặt tiền Diện tích: 207m2
Q. Thanh Khê
67 tỷ
Cách đây 4 tháng    75
Bán đất mặt tiền Diện tích: 290m2
Q. Sơn Trà
45 tỷ
Cách đây 4 tháng    90

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...