Thành viên
4
Tin đăng
1.293
Tin VIP  
Giá: 3,45 Tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 2 tuần    217
Giá: 14 Tỷ
Diện tích: 221m m2
Cách đây 2 tuần    20
Giá: 3.15 Tỷ
Diện tích: 72m m2
Cách đây 2 tuần    17
Giá: 6,2 Tỷ
Diện tích: 119,7m m2
Cách đây 3 tuần    16
Giá: 2.6 Tỷ
Diện tích: 72m m2
Cách đây 1 tháng    53
Giá: 3,2 Tỷ
Diện tích: 76,5m2 m2
Cách đây 2 tháng    77
Giá: 5,2 Tỷ
Diện tích: 114m m2
Cách đây 2 tháng    60
Giá: 14 Tỷ
Diện tích: 240m m2
Cách đây 3 tháng    70
Giá: 3 Tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 3 tháng    61
Giá: 25 Tỷ
Diện tích: 280m m2
Cách đây 3 tháng    66
Giá: 6,2 Tỷ
Diện tích: 92m m2
Cách đây 4 tháng    68
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 4 tháng    69
Giá: 11 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 4 tháng    104
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 312m m2
Cách đây 4 tháng    103
Giá: 4 tỷ
Diện tích: 91m m2
Cách đây 5 tháng    101
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 76m m2
Cách đây 5 tháng    613
Giá: 6,3 tỷ
Diện tích: 90,5m m2
Cách đây 5 tháng    342
Giá: 6,8 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 5 tháng    426
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 4 tháng    209
Giá: 5,4 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 7 tháng    481
Giá: 12,7 tỷ
Diện tích: 180m m2
Cách đây 7 tháng    1001
Giá: 5,5 tỷ
Diện tích: 76,5m m2
Cách đây 8 tháng    454
Giá: 17,5 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 9 tháng    384
Giá: 5,9 tỷ
Diện tích: 125m m2
Cách đây 9 tháng    291
Giá: 7.2 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 9 tháng    6534
Giá: 15 Tỷ
Diện tích: 500m m2
Cách đây 10 tháng    366
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 10 tháng    161
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 142m m2
Cách đây 10 tháng    160
Giá: 6,450 tỷ
Diện tích: 148m m2
Cách đây 11 tháng    163
Giá: 3.680 tỷ
Diện tích: 68m m2
Cách đây 12 tháng    186
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 1 năm    306
Giá: 8,1 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 1 năm    242
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 1 năm    243
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    40
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 234m m2
Cách đây 2 năm    401
Giá: 7,1 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    359
Giá: 7,7 tỷ
Diện tích: 245m m2
Cách đây 2 năm    471
Giá: 38.5 tỷ
Diện tích: 415m m2
Cách đây 2 năm    324
Giá: 19 tỷ
Diện tích: 162m m2
Cách đây 2 năm    400
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 216,8m m2
Cách đây 2 năm    433
Giá: 24 tỷ
Diện tích: 241m m2
Cách đây 2 năm    415
Giá: 36 tỷ
Diện tích: 351m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 208m m2
Cách đây 2 năm    1
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 2 năm    412
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 190m m2
Cách đây 2 năm    438
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 2 năm    392
Giá: 5 tỷ
Diện tích: 80m m2
Cách đây 2 năm    397
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 2 năm    395
Giá: 10,5 tỷ
Diện tích: 95m m2
Cách đây 2 năm    397
Giá: TL
Diện tích: 100m m2
Cách đây 3 năm    521
Giá: 10,8 Tỷ
Diện tích: 270m m2
Cách đây 3 năm    452
Giá: TL
Diện tích: 72m m2
Cách đây 3 năm    461
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 140m m2
Cách đây 3 năm    458
Giá: 5,8 tỷ
Diện tích: 178m m2
Cách đây 3 năm    482
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 230,7m m2
Cách đây 3 năm    485
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 100m m2
Cách đây 3 năm    477
Giá: 13,6 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 3 năm    418
Giá: 3.9 tỷ
Diện tích: 94.5m2 m2
Cách đây 3 năm    581
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 180m2 m2
Cách đây 3 năm    679
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 140 m2
Cách đây 3 năm    663
Giá: 14.8 tỷ
Diện tích: 230m m2
Cách đây 3 năm    570
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 3 năm    1315
Giá: 4.3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    1300
Giá: 2.7 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 3 năm    635
Giá: 3 tỷ
Diện tích: 100m2 m2
Cách đây 3 năm    715
Giá: 20 tỷ
Diện tích: 280m2 m2
Cách đây 3 năm    580
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 116m2 m2
Cách đây 3 năm    511
Giá: 13 tỷ
Diện tích: 154m2 m2
Cách đây 3 năm    623
Giá: 65tr/m2
Diện tích: 143.5m3 m2
Cách đây 4 năm    755
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 4 năm    679
Giá: 4.6 tỷ
Diện tích: 85.5m2 m2
Cách đây 4 năm    637
Giá: 34tr/m2
Diện tích: 3.528m2 m2
Cách đây 4 năm    642
Giá: 3.150 tỷ
Diện tích: 95.5m2 m2
Cách đây 4 năm    661
Giá: TL
Diện tích: 125m2 m2
Cách đây 4 năm    675
Giá: TL
Diện tích: 142m2 m2
Cách đây 4 năm    703
Giá: 2.6 tỷ
Diện tích: 72m2 m2
Cách đây 4 năm    547
Giá: 2.9 tỷ
Diện tích: 95m2 m2
Cách đây 4 năm    555
Giá: 70tr/m2
Diện tích: 153m2 m2
Cách đây 4 năm    54
Giá: 2.8 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 6 năm    1846
Giá: 2.650 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 6 năm    1
Giá: giá TL
Diện tích: 7.283m m2
Cách đây 6 năm    1279
Giá: giá TL
Diện tích: 375m m2
Cách đây 6 năm    1226
Giá: TL
Diện tích: 82 m2
Cách đây 7 năm    1597
Giá: 400 triệu
Diện tích: 68.5m2 m2
Cách đây 3 năm    1741
Bán đất mặt tiền Diện tích: 81m2
Q. Liên Chiểu
3,45 Tỷ
Cách đây 2 tuần    217
Bán đất mặt tiền Diện tích: 221m2
Q. Liên Chiểu
14 Tỷ
Cách đây 2 tuần    20
Bán đất mặt tiền Diện tích: 72m2
Q. Liên Chiểu
3.15 Tỷ
Cách đây 2 tuần    17
Bán đất mặt tiền Diện tích: 119,7m2
Q. Liên Chiểu
6,2 Tỷ
Cách đây 3 tuần    16
Bán đất mặt tiền Diện tích: 72m2
Q. Liên Chiểu
2.6 Tỷ
Cách đây 1 tháng    53
Bán đất mặt tiền Diện tích: 76,5m22
Q. Liên Chiểu
3,2 Tỷ
Cách đây 2 tháng    77
Bán đất mặt tiền Diện tích: 114m2
Q. Liên Chiểu
5,2 Tỷ
Cách đây 2 tháng    60
Bán đất mặt tiền Diện tích: 240m2
Q. Liên Chiểu
14 Tỷ
Cách đây 3 tháng    70
Bán đất mặt tiền Diện tích: 80m2
Q. Liên Chiểu
3 Tỷ
Cách đây 3 tháng    61
25 Tỷ
Cách đây 3 tháng    66
Bán nhà mặt phố Diện tích: 92m2
Q. Liên Chiểu
6,2 Tỷ
Cách đây 4 tháng    68
Bán nhà mặt phố Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
5,8 tỷ
Cách đây 4 tháng    69
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Liên Chiểu
11 tỷ
Cách đây 4 tháng    104
Bán đất mặt tiền Diện tích: 312m2
Q. Liên Chiểu
12 tỷ
Cách đây 4 tháng    103
Bán nhà mặt phố Diện tích: 91m2
Q. Liên Chiểu
4 tỷ
Cách đây 5 tháng    101
Bán nhà mặt phố Diện tích: 76m2
Q. Liên Chiểu
5,9 tỷ
Cách đây 5 tháng    613
Bán nhà mặt phố Diện tích: 90,5m2
Q. Liên Chiểu
6,3 tỷ
Cách đây 5 tháng    342
Bán đất mặt tiền Diện tích: 100m2
Q. Liên Chiểu
6,8 tỷ
Cách đây 5 tháng    426
Bán biệt thự Diện tích: 180m2
Q. Liên Chiểu
12 tỷ
Cách đây 4 tháng    209
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m2
Q. Liên Chiểu
5,4 tỷ
Cách đây 7 tháng    481
Bán biệt thự Diện tích: 180m2
Q. Liên Chiểu
12,7 tỷ
Cách đây 7 tháng    1001
Bán nhà mặt phố Diện tích: 76,5m2
Q. Liên Chiểu
5,5 tỷ
Cách đây 8 tháng    454
Bán đất mặt tiền Diện tích: 241m2
Q. Liên Chiểu
17,5 tỷ
Cách đây 9 tháng    384
Bán nhà mặt phố Diện tích: 125m2
Q. Liên Chiểu
5,9 tỷ
Cách đây 9 tháng    291
Bán đất mặt tiền Diện tích: 146,5m2
Q. Liên Chiểu
7.2 tỷ
Cách đây 9 tháng    6534
Bán đất mặt tiền Diện tích: 500m2
Q. Liên Chiểu
15 Tỷ
Cách đây 10 tháng    366
10 tỷ
Cách đây 10 tháng    161
Bán nhà mặt phố Diện tích: 142m2
Q. Liên Chiểu
15 tỷ
Cách đây 10 tháng    160

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Đống Đa
- Bán Khách Sạn 2 Mặt Tiền Trung Tâm TP Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP ĐÀ NẴNG
Võ Nguyên Giáp
Mặt tiền đường Hồ Nghinh vị trí vip cách biển vài bước chân....
BÁN KHÁCH SẠN BIỂN PHẠM VĂN ĐỒNG ĐÀ NẴNG
Võ Nguyên Giáp
Bán Khách Sạn VIEW Biển Đường Võ Nguyên Giáp Đà Nẵng Diện tích đất 15×40= 600m2. Có giấy chứng nhận 4 sao của tổng cục du lịch. ...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH PHỐ TÂY AN THƯỢNG
Phố Tây An Thượng 29
10 tầng, 40 phòng, chuẩn khách sạn 3 sao. Diện tích: 9.5x18m = 171m2 Khách sạn cách bãi biển 10 phút đi bộ....

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...