Thành viên
4
Tin đăng
1.228
Tin VIP  
Giá: 6 tỷ
Diện tích: 90m m2
Cách đây 2 ngày    12
Giá: 7,2 tỷ
Diện tích: 112m m2
Cách đây 7 ngày    258
Giá: 15,3 tỷ
Diện tích: 125,4m m2
Cách đây 4 tháng    108
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 5 tháng    135
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 225m m2
Cách đây 11 tháng    633
Giá: 11,5 tỷ
Diện tích: 138m m2
Cách đây 11 tháng    239
Giá: 12,5 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 11 tháng    213
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 60m m2
Cách đây 12 tháng    204
Giá: 25,5 tỷ
Diện tích: 95,6m m2
Cách đây 12 tháng    185
Giá: 78 tỷ
Diện tích: 264 m2
Cách đây 11 tháng    177
Giá: 68 tỷ
Diện tích: 264m m2
Cách đây 12 tháng    173
Giá: 13,5 tỷ
Diện tích: 86m m2
Cách đây 12 tháng    163
Giá: 145tr/m2
Diện tích: 532,5m m2
Cách đây 1 năm    319
Giá: 15 tỷ
Diện tích: 123m m2
Cách đây 2 năm    295
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 87m m2
Cách đây 2 năm    297
Giá: 23 tỷ
Diện tích: 160m m2
Cách đây 2 năm    313
Giá: 5,950 tỷ
Diện tích: 59m m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 118m m2
Cách đây 2 năm    344
Giá: 5.9 tỷ
Diện tích: 35m m2
Cách đây 2 năm    365
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 210m m2
Cách đây 2 năm    199
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 119m m2
Cách đây 2 năm    424
Giá: 40 Tỷ
Diện tích: 130m m2
Cách đây 2 năm    394
Giá: 12,6 tỷ
Diện tích: 147,5m m2
Cách đây 2 năm    440
Giá: 29,5 tỷ
Diện tích: 236,6m m2
Cách đây 2 năm    383
Giá: 40 tỷ
Diện tích: 146,5m m2
Cách đây 2 năm    374
Giá: 70 tỷ
Diện tích: 457m m2
Cách đây 2 năm    415
Giá: 14,5 tỷ
Diện tích: 171m m2
Cách đây 2 năm    377
Giá: 30 tỷ
Diện tích: 234,4m2 m2
Cách đây 2 năm    126
Giá: 14 tỷ
Diện tích: 119m2 m2
Cách đây 3 năm    583
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 137m2 m2
Cách đây 3 năm    1058
Giá: 69 tỷ
Diện tích: 546m2 m2
Cách đây 3 năm    1097
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 262.9m2 m2
Cách đây 3 năm    503
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 51m2 m2
Cách đây 3 năm    513
Giá: 16.5 tỷ
Diện tích: 65.9m2 m2
Cách đây 3 năm    493
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 47.5m2 m2
Cách đây 3 năm    479
Giá: 140tr/m2
Diện tích: 212m2 m2
Cách đây 3 năm    475
Giá: 25 tỷ
Diện tích: 80m2 m2
Cách đây 3 năm    534
Giá: 18 tỷ
Diện tích: 109.5m2 m2
Cách đây 3 năm    476
Giá: 28 tỷ
Diện tích: 125.7m2 m2
Cách đây 3 năm    1
Giá: 5.6 tỷ
Diện tích: 73.7m2 m2
Cách đây 3 năm    583
Giá: 180 tỷ
Diện tích: 2000m2 m2
Cách đây 4 năm    648
Giá: TL
Diện tích: 185m m2
Cách đây 5 năm    1557
Giá: giá TL
Diện tích: 620 m2
Cách đây 5 năm    1115
Giá: 22.5 tỷ
Diện tích: 318m m2
Cách đây 6 năm    1581
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 6 năm    1385
Giá: 13.1 tỷ
Diện tích: 122m2 m2
Cách đây 6 năm    1840
Giá: 165 triệu/m2
Diện tích: 144m m2
Cách đây 6 năm    51
Giá: 1.5 tỷ
Diện tích: 73m m2
Cách đây 6 năm    1547
Giá: 8.6 tỷ
Diện tích: 172m m2
Cách đây 6 năm    1430
Giá: 14.5 tỷ
Diện tích: 198m m2
Cách đây 6 năm    2175
Giá: TL
Diện tích: 172m m2
Cách đây 3 năm    1089
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 58m2 m2
Cách đây 6 năm    1621
Giá: 1.4 tỷ
Diện tích: 41m m2
Cách đây 6 năm    1615
Giá: 1,85 tỷ
Diện tích: 59,70m2 m2
Cách đây 6 năm    1571
Giá: 45 tỷ
Diện tích: 432,8m2 m2
Cách đây 6 năm    1642
Giá: 127 triệu/m2
Diện tích: 264m2 m2
Cách đây 6 năm    1511
Giá: 12 tỷ
Diện tích: 134,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1396
Giá: 4.9 tỷ
Diện tích: 81m m2
Cách đây 6 năm    1340
Giá: TL
Diện tích: 209,3m2 m2
Cách đây 6 năm    1365
Giá: 16,5 tỷ
Diện tích: 101,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1526
Giá: TL
Diện tích: 373,6m2 m2
Cách đây 6 năm    1180
Giá: TL
Diện tích: 210m2 m2
Cách đây 6 năm    1332
Giá: TL
Diện tích: 158m2 m2
Cách đây 6 năm    1304
Giá: 3,3 tỷ
Diện tích: 91,7m2 m2
Cách đây 6 năm    1433
Giá: 85 tỷ
Diện tích: 220,3m2 m2
Cách đây 6 năm    1359
Giá: 100 triệu/m2
Diện tích: 850m2 m2
Cách đây 6 năm    1332
Giá: 92 triệu/m2
Diện tích: 532,5m2 m2
Cách đây 6 năm    1360
Giá: TL
Diện tích: 203m2 m2
Cách đây 6 năm    1173
Giá: TL
Diện tích: 550 m2
Cách đây 7 năm    1467
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 150 m m2
Cách đây 8 năm    2386
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 8 năm    1940
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 125 m m2
Cách đây 8 năm    2265
Giá: 66 tỷ
Diện tích: 6000 m m2
Cách đây 8 năm    1485
Giá: 21 tỷ
Diện tích: 370 m m2
Cách đây 8 năm    1594
Giá: 7.1 tỷ
Diện tích: 102 m m2
Cách đây 8 năm    1681
Giá: 18.5 tỷ
Diện tích: 254 m m2
Cách đây 8 năm    1518
Giá: 22 tỷ
Diện tích: 225 m m2
Cách đây 8 năm    1425
Giá: 17 tỷ
Diện tích: 352 m m2
Cách đây 8 năm    1550
Giá: 15.5 tỷ
Diện tích: 275 m m2
Cách đây 8 năm    1687
Giá: 80 tỷ
Diện tích: 313 m m2
Cách đây 2 năm    1607
Giá: 65 tỷ
Diện tích: 880 m m2
Cách đây 2 năm    1451
Giá: 42.9 tỷ
Diện tích: 780 m m2
Cách đây 2 năm    1635
Giá: 17.9 tỷ
Diện tích: 379 m m2
Cách đây 2 năm    2176
Giá: 6.2 tỷ
Diện tích: 422 m m2
Cách đây 2 năm    1505
Giá: 25.5 tỷ
Diện tích: 141 m m2
Cách đây 2 năm    1507
Giá: 5.8 tỷ
Diện tích: 125 m2 m2
Cách đây 2 năm    1514
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 590 m2 m2
Cách đây 2 năm    1654
Giá: 7.8 tỷ
Diện tích: 500 m m2
Cách đây 2 năm    1496
Giá: 60 tỷ
Diện tích: 588m m2
Cách đây 2 năm    1413
Giá: 8.3 tỷ
Diện tích: 250 m m2
Cách đây 2 năm    1563
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 90 m m2
Cách đây 2 năm    1293
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 110 m m2
Cách đây 2 năm    1509
Giá: 16 tỷ
Diện tích: 510 m2 m2
Cách đây 2 năm    1562
Giá: 7.5 tỷ
Diện tích: 186 m2 m2
Cách đây 2 năm    1529
Giá: 12.5 tỷ
Diện tích: 400 m2 m2
Cách đây 3 năm    1511
Giá: 9 tỷ
Diện tích: 192 m2
Cách đây 3 năm    1525
Giá: 10.5 tỷ
Diện tích: 133 m2
Cách đây 3 năm    1519
Giá: 6.588 tỷ
Diện tích: 108 m2 m2
Cách đây 8 năm    1336
Giá: 5.7 tỷ
Diện tích: 4,5x18m m2
Cách đây 3 năm    1463
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: 6.7x21m m2
Cách đây 3 năm    1552
Giá: 8.5 tỷ
Diện tích: m2
Cách đây 3 năm    1563
Bán đất mặt tiền Diện tích: 90m2
Q. Hải Châu
6 tỷ
Cách đây 2 ngày    12
Bán đất mặt tiền Diện tích: 112m2
Q. Hải Châu
7,2 tỷ
Cách đây 7 ngày    258
Bán đất mặt tiền Diện tích: 125,4m2
Q. Hải Châu
15,3 tỷ
Cách đây 4 tháng    108
Bán đất mặt tiền Diện tích: 225m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 5 tháng    135
Bán đất mặt tiền Diện tích: 225m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 11 tháng    633
Bán nhà mặt phố Diện tích: 138m2
Q. Hải Châu
11,5 tỷ
Cách đây 11 tháng    239
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
12,5 tỷ
Cách đây 11 tháng    213
Bán nhà mặt phố Diện tích: 60m2
Q. Hải Châu
7 tỷ
Cách đây 12 tháng    204
Bán nhà mặt phố Diện tích: 95,6m2
Q. Hải Châu
25,5 tỷ
Cách đây 12 tháng    185
Bán nhà mặt phố Diện tích: 2642
Q. Hải Châu
78 tỷ
Cách đây 11 tháng    177
Bán đất mặt tiền Diện tích: 264m2
Q. Hải Châu
68 tỷ
Cách đây 12 tháng    173
Bán đất mặt tiền Diện tích: 86m2
Q. Hải Châu
13,5 tỷ
Cách đây 12 tháng    163
Bán nhà mặt phố Diện tích: 532,5m2
Q. Hải Châu
145tr/m2
Cách đây 1 năm    319
Bán đất mặt tiền Diện tích: 123m2
Q. Hải Châu
15 tỷ
Cách đây 2 năm    295
Bán nhà mặt phố Diện tích: 87m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 2 năm    297
Bán đất mặt tiền Diện tích: 160m2
Q. Hải Châu
23 tỷ
Cách đây 2 năm    313
Bán đất mặt tiền Diện tích: 59m2
Q. Hải Châu
5,950 tỷ
Cách đây 2 năm    365
Bán đất mặt tiền Diện tích: 118m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 2 năm    344
Bán nhà mặt phố Diện tích: 35m2
Q. Hải Châu
5.9 tỷ
Cách đây 2 năm    365
Bán đất mặt tiền Diện tích: 210m2
Q. Hải Châu
66 tỷ
Cách đây 2 năm    199
Bán đất mặt tiền Diện tích: 119m2
Q. Hải Châu
14.5 tỷ
Cách đây 2 năm    424
Bán nhà mặt phố Diện tích: 130m2
Q. Hải Châu
40 Tỷ
Cách đây 2 năm    394
Bán đất mặt tiền Diện tích: 147,5m2
Q. Hải Châu
12,6 tỷ
Cách đây 2 năm    440
Bán đất mặt tiền Diện tích: 236,6m2
Q. Hải Châu
29,5 tỷ
Cách đây 2 năm    383
Bán nhà mặt phố Diện tích: 146,5m2
Q. Hải Châu
40 tỷ
Cách đây 2 năm    374
Bán đất mặt tiền Diện tích: 457m2
Q. Hải Châu
70 tỷ
Cách đây 2 năm    415
Bán đất mặt tiền Diện tích: 171m2
Q. Hải Châu
14,5 tỷ
Cách đây 2 năm    377
Bán nhà mặt phố Diện tích: 234,4m22
Q. Hải Châu
30 tỷ
Cách đây 2 năm    126

Khách sạn Đà Nẵng

BÁN KHÁCH SẠN NGAY TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Hữu Thọ
Bán khách sạn ngay trung tâm thành phố cách sân bay 1 phút, diện tích đất 172m2 khu vực ngay ngã 5 đường Nguyễn Hữu Thọ Quận Hải Châu, đường ra vào sân bay nê...
BÁN KHÁCH SẠN KHU VÕ NGUYÊN GIÁP FURAMA
Võ Nguyên Giáp
Bán khách sạn khu vực biển Resort Furama Võ Nguyên Giáp cách đường 30m, đường vào 6m diện tích đất 10x19m, 6 tầng , dtsd: 720m2, 19 phòng + 5 phòng massage, đang cho th...
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Bán khách sạn ven biển gần resort Furama Đà Nẵng, diện tích 100m2 mặt tiền đường 10,5m chưa tính lề 2 bên 10m, khách sạn xây dựng 6 tầng...
BÁN KHÁCH SẠN 3 SAO ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
Dương Đình Nghệ
Bán khách sạn 3 sao mới xây ở đường Dương Đình Nghệ, Sơn Trà, Đà Nẵng...
BÁN KHÁCH SẠN KHU DU LỊCH NGŨ HÀNH SƠN
NGŨ HÀNH SƠN
Bán khách sạn khu du lịch Ngũ Hành sơn, đã kinh doanh hơn 20 năm...

Dự án căn hộ

BÁN SHOP HOUSE NGUYỄN SINH SẮC
Nguyễn Sinh Sắc
Bán Shop House trúc đường Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan...
KHU ĐÔ THỊ VỊNH THUẬN PHƯỚC
Vịnh Thuận Phước
MỞ BÁN DỰ ÁN ĐẸP NHẤT KĐT MỚI VỊNH THUẬN PHƯỚC...
MỞ BÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THUẬN PHƯỚC
THUẬN PHƯỚC
Khu Đô Thị Mới Vịnh Thuận Phước – Chính Thức Nhận Đặt Chỗ...
Bán căn hộ cao cấp BLOOMING TOWER Quận Hải Châu
Bán căn hộ cao cấp 5 sao Blooming Tower nằm ở vị trí đắc địa, gần trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng, ngay cạnh sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, kề bên c...
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
MỞ BÁN VINHOMES CONDOTEL ĐÀ NẴNG
Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư uy tín hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam với hai thương hiệu dẫn đầu là Vinhomes (dòng chung cư cao cấp) và Vi...